Specjalizacje

Ubezpieczenia

Prawo ubezpieczeniowe to jedna z wiodących praktyk w działalności Kancelarii.  Doświadczenia Kancelarii obejmują całe spektrum działalności zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych.

Praktyka Prawa Ubezpieczeniowego w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI wyróżniona została w prestiżowym rankingu Legal 500 EMEA (2018, 2019, 2020, 2021) oraz w Rankingu Kancelarii Prawniczych 2018 dziennika Rzeczpospolita.

Wybrane doświadczenia Kancelarii w tym zakresie:

Doradztwo dla zakładów ubezpieczeń:

 • tworzenie zakładów ubezpieczeń;
 • sporządzanie umów związanych z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski;
 • bieżące doradztwo prawne;
 • opracowywanie i opiniowanie wewnętrznej dokumentacji;
 • doradztwo w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych;
 • tworzenie i opiniowanie modeli dystrybucyjnych (w tym umów pomiędzy ubezpieczycielami i „właścicielami” baz danych lub zarządzającymi dużymi sieciami dystrybucji);
 • tworzenie i opiniowanie umów agencyjnych dla różnych modeli dystrybucji;
 • tworzenie i opiniowanie umów w modelu bancassurance;
 • opracowywanie i opiniowanie modelu dystrybucji produktów ubezpieczeniowych w tzw. systemie direct;
 • opracowywanie i opiniowanie pod względem zgodności z prawem produktów ubezpieczeniowych, w tym wzorców umownych, OWU i wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej w zakresie zgodności z przepisami regulującymi klauzule niedozwolone;
 • reprezentacja zakładów ubezpieczeń we wszelkich sporach sądowych, w tym postępowaniach grupowych;
 • reprezentacja zakładów ubezpieczeń przed UOKiK oraz przed SOKiK w sprawach dotyczących klauzul abuzywnych oraz postępowań związanych z zarzutami stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
 • doradztwo w obszarze tworzenia produktów ubezpieczeniowych z UFK, w tym przygotowywanie i negocjowanie umów z podmiotami zarządzającymi UFK i tworzącymi produkty strukturyzowane dla potrzeb UFK,
 • praca nad rozwiązaniami prawnymi w obszarze dobrowolnych  ubezpieczeń zdrowotnych;
 • doradztwo w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych;
 • tworzenie kompletnej dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych;
 • doradztwo w relacjach podmiotów rynku ubezpieczeniowego z UODO;
 • doradztwo w relacjach podmiotów rynku ubezpieczeniowego z regulatorami rynku ubezpieczeń;
 • kompleksowa pomoc prawną w zakresie kontroli Komisji Nadzoru Finansowego.

Doradztwo dla pośredników ubezpieczeniowych:

 • sporządzanie umów związanych z wykonywaniem działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego na terytorium Polski;
 • bieżące doradztwo prawne;
 • opracowywanie i opiniowanie wewnętrznej dokumentacji;
 • doradztwo w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych;
 • tworzenie kompletnej dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych;
 • doradztwo w relacjach podmiotów rynku ubezpieczeniowego z UODO;
 • doradztwo w relacjach podmiotów rynku ubezpieczeniowego z regulatorami rynku ubezpieczeń;
 • kompleksowa pomoc prawną w zakresie kontroli Komisji Nadzoru Finansowego.

Doradztwo dla podmiotów zagranicznych:

 • transgraniczne połączenia zakładów ubezpieczeń (pierwsze na polskim rynku);
 • obsługa podmiotów zagranicznych w kwestiach prawnych i regulacyjnych związanych z rozpoczęciem w Polsce działalności ubezpieczeniowej i działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, w szczególności na zasadzie swobody świadczenia usług i zasady swobody przedsiębiorczości – zakładanie oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń;
 • sporządzanie opinii prawnych dla zagranicznych podmiotów z sektora ubezpieczeń, w tym w zakresie modeli dystrybucji ubezpieczeń.

Instytucje finansowe

Jedną z wiodących praktyk Kancelarii jest obsługa firm sektora usług finansowych (banki, TFI, firmy pożyczkowe, firmy leasingowe).

Wybrane doświadczenia Kancelarii w tym zakresie:

Dokumentacja Instytucji Finansowych:

 • przygotowywanie i weryfikacja standardowych wzorów umów, regulaminów i innych procedur dla konsumentów i klientów instytucjonalnych;
 • doradztwo w zakresie minimalizowania ryzyk prawnych związanych z potencjalnym naruszeniem przepisów konsumenckich przy wdrażaniu nowych produktów finansowych;
 • zgłaszanie przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej
  i opracowywanie kompletnej dokumentacji dotyczącej takiego przetwarzania, zgodnie z wymogami KNF;
 • przygotowywanie kompletnej dokumentacji w zakresie danych osobowych (przygotowanie dokumentacji wewnętrznej, klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych, itp);

Umowy outsourcingowe:

 • przygotowywanie umów outsourcingowych i ich weryfikacja pod kątem zgodności z wymaganiami prawa;
 • przygotowywanie i negocjacje umów z zakresu IT;


Prawo korporacyjne:

 • korporacyjna obsługa przedsiębiorców (zakładanie spółek, obsługa walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników, zmiany w organach spółek, przekształcenia itp.);
 • zaskarżanie uchwał zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy;
 • doradztwo i prowadzenie postępowań sądowych związanych z odpowiedzialnością członków zarządów spółek z o.o. wobec wierzycieli spółek;
 • doradztwo i prowadzenie postępowań sądowych związanych ze sporami między wspólnikami spółek;
 • doradztwo i prowadzenie postępowań sądowych związanych ze sporami na tle działalności spółek;


Inne:

 • doradztwo z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy;
 • opracowywanie opinii prawnych dotyczących problemów pojawiających się w praktyce działalności instytucji finansowych, w tym dotyczących oceny modeli sprzedaży produktów finansowych;
 • reprezentowania instytucji finansowych w postępowaniach przed KNF/UOKiK/PUODO.

Prawo pracy

Znaczący obszar działalności Kancelarii to doradztwo związane z zagadnieniami z zakresu prawa pracy. Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zaoferować kompleksową obsługę opartą na zaangażowaniu i szerokiej wiedzy naszych pracowników.

Praktyka Prawa Pracy w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI wyróżniona została w prestiżowym rankingu Chambers Europe (2018, 2019).

Wybrane doświadczenia Kancelarii w tym zakresie:

 • doradztwo w sprawach dotyczących zbiorowych stosunków pracy, w tym układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych zawieranych pomiędzy pracodawcami
  a związkami zawodowymi;
 • weryfikacja oraz opracowywanie projektów układów zbiorowych jak i wszelkich regulaminów;
 • doradztwo i wsparcie przy procesach przejęcia personelu, restrukturyzacji i reintegracji zespołów pracowniczych oraz outsourcingu pracowników, w tym zwolnień grupowych;
 • doradztwo przy przejściu całości czy części zakładu pracy;
 • doradztwo w zakresie działalności agencji zatrudnienia i pracy tymczasowej;
 • negocjacje z przedstawicielami pracowników,
 • kompleksowa pomoc prawną w zakresie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy;
 • kompleksowe doradztwo w sprawach indywidualnych stosunków pracy,
 • doradztwo dotyczące wszelkich form dyskryminacji, a także mobbingu;
 • reprezentowanie klienta w sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji, na terenie całego kraju i negocjacje ugodowe w sprawach prawa pracy;
 • kompleksowe doradztwo w sprawach związanych
  z zatrudnianiem menedżerów,
 • doradztwo w zakresie monitoringu pracowników i ochrony prywatności pracowników;
 • doradztwo dotyczące umów o zakazie konkurencji;
 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych
  w zatrudnieniu;
 • doradztwo w zakresie imigracji biznesowej;
 • doradztwo w zakresie pracy w trybie zdalnym.

Prawo procesowe

Zespół praktyki prawa procesowego zapewnia kompleksową obsługę na wszystkich etapach sporu, począwszy od wstępnej oceny prawnej sprawy, wszczęcia postepowania, wnoszenia dalszych pism procesowych, przez negocjacje ugodowe, reprezentację Klientów na posiedzeniach sądowych, zaskarżaniu orzeczeń, a na egzekucji kończąc.

 

Do każdej sprawy podchodzimy z pełnym zaangażowaniem szukając najkorzystniejszej dla Klienta strategii procesowej, uwzględniając zarówno Jego interes w toczącym się postępowaniu jak i pozostałe cele biznesowe.

Wybrane doświadczenia Kancelarii w tym zakresie:

 • doradztwo w zakresie potencjalnych sporów sądowych, oszacowanie szans i ryzyk procesowych, przygotowanie strategii dla prowadzenia sprawy sądowej;
 • prowadzenie postępowań spornych;
 • reprezentacja w procesach cywilnych przed sądami powszechnymi, sądami polubownymi, Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • reprezentacja w postępowaniach z zakresu prawa konkurencji toczących się przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów;
 • reprezentacja w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym;
 • reprezentacja w postępowaniach mediacyjnych
  i arbitrażowych;
 • reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych;
 • doradztwo prawne, przygotowywanie informacji i opinii prawnych dotyczących zleconych spraw, które mogą zostać poddane rozstrzygnięciu właściwych instytucji;
 • przygotowywanie pozwów, pism procesowych oraz opinii prawnych w sprawach cywilnych i gospodarczych;
 • doradztwo i reprezentacja w negocjacjach z przeciwnikiem procesowym.

Ochrona danych osobowych

Sektor ochrony danych osobowych należy do jednej z wiodących specjalizacji Kancelarii, w szczególności w zakresie usług świadczonych na rzecz podmiotów z branży IT i z branży ubezpieczeń.

W zakresie przetwarzania danych osobowych współpracujemy zarówno z największymi krajowymi i międzynarodowymi podmiotami, jak też z niewielkimi przedsiębiorstwami czy sklepami internetowymi, które dopiero tworzą politykę ochrony danych osobowych.

Wybrane doświadczenia Kancelarii w tym zakresie:

 • kompleksowe audyty oraz wdrażanie zaleceń poaudytowych w zakresie ochrony danych osobowych;
 • kompleksowe doradztwo w sprawach dotyczących danych osobowych zarówno dla administratorów danych osobowych, jak też podmiotów przetwarzających;
 • opracowywanie wewnętrznej dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych, m.in. polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, umowy dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych, umowy o współadministrowanie danymi osobowymi, rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, procedura obsługi praw podmiotów danych osobowych;
 • ocena działań administratorów i podmiotów przetwarzających pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w celu zapewnienia ochrony danych ‘by design’ i ‘by default’;
 • ocena modeli dystrybucji ubezpieczeń pod kątem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych;
 • kompleksowe wsparcie prawne projektów zakładających przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich, w szczególności w związku z rozwiązaniami cloud computing;
 • opracowywanie rozwiązań dotyczących mailingu i innych form korzystania z danych osobowych w celach marketingowych m.in. zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej czy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń;
 • reprezentowanie klientów w trakcie kontroli UODO oraz w postępowaniach przed PUODO;
 • badanie zgodności działalności przedsiębiorców z wymogami RODO i innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych;
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie ochrony danych osobowych;
 • przygotowywanie analiz dotyczących przetwarzania danych w związku z usługami IT;
 • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych dostosowanych do potrzeb klientów;
 • pełnienie funkcji IOD na zlecenie administratora danych lub podmiotu przetwarzającego.

USŁUGA „INSPEKTOR OCHRONY DANYCH”

 • informowanie administratora/podmiot przetwarzający oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 • monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów o ochronie danych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
 • współpraca z organem nadzorczym;
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
 • wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za realizowanie zadań IOD.

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne to jeden z głównych obszarów działalności Kancelarii.

Praktyka Zamówień Publicznych w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI wyróżniona została w prestiżowych rankingach: Legal 500 EMEA (2019–2021), Chambers Europe (2017–2021), Ranking Kancelarii Prawniczych (2018, 2019) dziennika Rzeczpospolita.

Wybrane doświadczenia Kancelarii w tym zakresie:

 • opinie prawne w zakresie interpretacji znaczenia i skutków postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń itp.;
 • pomoc w redagowaniu korespondencji z zamawiającymi;
 • pomoc w redagowaniu poprawnych zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • pomoc w negocjacjach z kontrahentami, opinie prawne w sprawach spornych;
 • analiza ofert Klientów oraz badanie poprawności ofert konkurentów;
 • przygotowywanie odwołań do KIO;
 • przygotowywanie przystąpień do postępowań odwoławczych przed KIO;
 • przygotowywanie skarg do sądu okręgowego na orzeczenia KIO;
 • optymalizacja struktur transakcji kapitałowych z udziałem elementu zamówień publicznych;
 • doradztwo w procesach reorganizacji podmiotów i grup kapitałowych z udziałem elementu zamówień publicznych (zamówienia w grupie kapitałowej, eliminowanie ryzyka utraty własnych zamówień w grupie itp.);
 • optymalizacja procesów udzielania, zamówień publicznych przez Klienta;
 • optymalizacja procesów uzyskiwania zamówień publicznych przez Klienta.

Prawo nowych technologii i prawo gospodarcze

Za praktykę prawa nowych technologii i prawa gospodarczego w Kancelarii odpowiada r. pr. Katarzyna Brudnicka. Nasze doświadczenie w tym obszarze obejmuje doradztwo zarówno dla dostawców, jak i dla odbiorców usług informatycznych oraz doradztwo w szeroko rozumianym obrocie gospodarczym.

Wybrane doświadczenia Kancelarii w tym zakresie:

 • tworzenie i opiniowanie umów wdrożeniowych, outsourcingowych i SLA;
 • tworzenie i opiniowanie umów licencji i umów przenoszących autorskie prawa majątkowe;
 • tworzenie i opiniowanie umów o świadczenie usług w chmurze obliczeniowej SaaS, IaaS;
 • negocjowanie umów IT zarówno w imieniu dostawcy, jak i odbiorcy usług;
 • opracowywanie modelu sprzedaży produktów finansowych przy wykorzystaniu nowych technologii (tzw. sprzedaż na odległość);
 • doradztwo przy projektach związanych z bezpieczeństwem w sieci, ochroną baz danych, ochroną danych osobowych w sieci itp.;
 • ochrona znaków towarowych w sieci;
 • doradztwo przy rozstrzyganiu sporów związanych z projektami IT;
 • tworzenie platform handlu elektronicznego;
 • zakładanie działalności gospodarczej, przekształcania jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę cywilną lub spółkę handlową;
 • zakładanie spółki cywilnej oraz spółki handlowej, doradztwo w zakresie przekształcania oraz likwidacji spółek oraz realizacja procesów w imieniu klientów (w tym pełne zastępstwo przed sądami rejestrowymi – KRS);
 • korporacyjna obsługa organów podmiotów gospodarczych (m.in. walnego zgromadzenia, zgromadzenia wspólników, zarządu, rady nadzorczej), w tym przygotowywanie uchwał organów spółek;
 • przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie  umów w obrocie gospodarczym oraz doradztwo na etapie realizacji umów, w tym rozwiązywanie sporów na etapie przedsądowym oraz dochodzenie należności na rzecz klientów;
 • sprzedaż udziałów i akcji, negocjacje w sporach pomiędzy wspólnikami spółek;
 • zaskarżanie uchwał zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy;
 • tworzenie grup holdingowych, w tym z udziałem spółek zagranicznych;
 • budowanie struktury kapitałowej pod kątem optymalizacji podatkowej (np. zakładanie spółek komandytowych lub komandytowo-akcyjnych);
 • budowanie struktury kapitałowej pod kątem odpowiedzialności członków zarządu i wspólników (np. roszczeń członków zarządu sp. z o.o.).