Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Ubezpieczenia Strzałka
Legal Flash, 28 lipca 2022

W dniu 18 lipca 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: KNF) wydała Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Ich głównym celem jest zapewnienie zgodności działalności zakładów ubezpieczeń z przepisami prawa. Chodzi również o zapobieżenie naruszaniu interesów ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia. Celem jest także ograniczenie ryzyka występującego w działalności zakładów ubezpieczeń.

Rekomendacje obejmują takie obszary, jak: terminowe wypłacanie świadczeń, wypłacanie świadczeń z zachowaniem zasady pełnego odszkodowania, respektowanie obowiązków informacyjnych wobec uprawnionych. Dodatkowo odnoszą się do nadzoru i kontroli nad procesem likwidacji szkód ze strony organów zakładu ubezpieczeń, kontroli wewnętrznej w procesie likwidacji szkód czy nadzoru i kontroli zakładów ubezpieczeń nad podmiotami zewnętrznymi, którym powierzono czynności z zakresu likwidacji szkód. Ponadto obecne brzmienie Rekomendacji rozszerzono o nowe obszary. W odniesieniu do nich zasadne jest – w ocenie KNF – wskazanie właściwej praktyki postępowania. Są to obszary dotyczące w szczególności: organizowania przez zakład ubezpieczeń likwidacji szkody zapewniającej przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody. Powyższe w ramach tzw. kompleksowej usługi likwidacji szkody komunikacyjnej. Kategoria ta dotyczy także zaproponowania poszkodowanym najmu pojazdu zastępczego. Odnosi się też do zwrotu wydatków poniesionych w związku ze zleceniem przez uprawnionego sporządzenia opinii (ekspertyzy) przez osobę trzecią czy zawierania ugód.

Czytaj więcej Strzałka

Dokument zawiera w sumie 25 Rekomendacji, które zostały podzielone na 3 obszary: 1/ organizacja, zarządzanie, nadzór i kontrola procesu likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, 2/ sposób prowadzenia postępowania likwidacyjnego, 3/ sposób ustalania wysokości świadczenia.

Podkreślić należy, że wszystkie Rekomendacje zostały skierowane do krajowych zakładów ubezpieczeń, jak również powinny być stosowane przez główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń, z uwzględnieniem ich specyfiki organizacyjnej. Rekomendacje dotyczące sposobu prowadzenia postępowania likwidacyjnego oraz ustalania wysokości świadczenia z tytułu umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, o którym mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, powinny być również stosowane przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń, mające siedziby w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach stronach umowy o EOG, które wykonują działalność ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych na zasadach określonych w tej ustawie o działalności ubezpieczeniowej.

KNF oczekuje, że nowe Rekomendacje będą stosowane przez zakłady ubezpieczeń nie później niż od 1 listopada 2022 r. Podkreślić należy również fakt, że do Rekomendacji stosuje się zasadę „zastosuj lub wyjaśnij” – a zatem zgodnie z treścią art. 365 ust. 5 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zakłady ubezpieczeń, które nie stosują się do Rekomendacji (ani nie zamierzają się do nich zastosować), muszą poinformować organ nadzoru, w jaki sposób zamierzają osiągnąć cele, dla realizacji których organ nadzoru wydał Rekomendacje.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Rekomendacji, która dostępna jest pod adresem:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Rekomendacje_dot_likwidacji_szkod_z_ubezpieczen_komunikacyjnych_78983.pdf

Telefon Telefon Telefon Telefon

Interesują Cię najnowsze zmiany w prawie?

Dołącz do grona subskrybentów LEGAL FLASH Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

LEGAL FLASH to bezpłatne źródło informacji nt. bieżących zmian w prawie, mogących mieć realny wpływ na Państwa biznes, które omawiają i komentują prawnicy z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.
Nie spamujemy, a informujemy!