Projekt nowej ustawy regulującej tzw. SPAM

Instytucje finansowe Strzałka
Legal Flash, 07 czerwca 2022

Z tego Legal Flasha dowiedzą się Państwo o projekcie nowej ustawy regulującej tzw. SPAM.

Na zaawansowanym etapie znajdują się prace nad najnowszą wersją nowej ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (projekt z dnia 5 maja 2022 r.). Przepis ma zastąpić aktualnie obowiązującą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (dalej: upk). Głównym celem nowego aktu jest wdrożenie do polskiego prawa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej.

Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzanych nową ustawą ma być kompleksowe uregulowanie w jednym akcie prawnym zakazu przesyłania tzw. SPAMu, czyli niezamówionych informacji handlowych oraz niechcianego marketingu bezpośredniego. Nowy przepis ma zastąpić obowiązujące dotychczas w dwóch różnych aktach prawnych przepisy regulujące te kwestie, tj. art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: uśude) oraz art. 172 upk. Równoległe funkcjonowanie tych przepisów w dwóch różnych aktach prawnych powodowało w praktyce problemy z ich efektywnym stosowaniem.

Czytaj więcej Strzałka

Głównym celem nowej regulacji jest skuteczniejsze zwalczanie takich zjawisk, jak m.in. wykonywanie połączeń telefonicznych przez automaty odtwarzające przygotowane wcześniej nagranie, bez uprzedniej zgody użytkownika końcowego. Marketing bezpośredni oraz przesyłanie niezamówionej informacji handlowej mogą odbywać się jednak w różnej formie. W szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych do użytkowników końcowych, wiadomości SMS lub MMS, jak również wszelkich innych form komunikacji.

W nowej ustawie co do zasady zakazany będzie marketing bezpośredni oraz przesyłanie niezamówionej informacji handlowej. Regulacja ma dotyczyć wszystkich, nie tylko przedsiębiorców. Marketing elektroniczny lub przesyłanie niezamówionej informacji handlowej będą dopuszczalne, jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na ich otrzymywanie.  Komunikacja nie będzie mogła odbywać się na koszt użytkownika końcowego.

Obecnie obowiązujący art. 10 uśude zakazuje przesyłania niezamówionej informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, jeżeli jest ona skierowana do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną. Uchylenie tego przepisu i jednoczesne wejście w życie nowoprojektowanej regulacji spowoduje usunięcie ograniczenia ww. zakazu jedynie do odbiorców będących osobami fizycznymi. Warto zauważyć, że art. 172 upk nie przewiduje podobnego ograniczenia jego stosowania jedynie do osób fizycznych.

Istotną zmianą jest również wymiar kary pieniężnej grożącej za używanie automatycznych systemów wywołujących lub telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów przesyłania niezamówionej informacji handlowej bez uprzedniej zgody abonenta lub użytkownika końcowego. Zgodnie z nową regulacją Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie uprawniony do nałożenia na podmiot kary pieniężnej w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym lub do 1 mln zł, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa. Jest to zasadnicza zmiana, gdyż dotychczasowe przepisy uśude za przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionych informacji handlowych przewidywały grzywnę w wysokości maksymalnie 5 000 zł.

Z przebiegiem procesu legislacyjnego, jak i z treścią projektowanej ustawy zapoznać się można pod adresem: https://legislacja.gov.pl/projekt/12336501.

Rekomendacja CZTR

Wszystkim podmiotom świadczącym usługi z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej rekomendujemy śledzenie prac legislacyjnych nad ustawą Prawo komunikacji elektronicznej, a także dostosowanie swojej działalności do nowych wymogów przed dniem wejścia nowej ustawy w życie.

Telefon Telefon Telefon Telefon

Interesują Cię najnowsze zmiany w prawie?

Dołącz do grona subskrybentów LEGAL FLASH Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

LEGAL FLASH to bezpłatne źródło informacji nt. bieżących zmian w prawie, mogących mieć realny wpływ na Państwa biznes, które omawiają i komentują prawnicy z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.
Nie spamujemy, a informujemy!