Obowiązki dostawców usług pośrednich w DSA | Artykuł nr 2 – seria DSA

Prawo nowych technologii i prawo gospodarcze Strzałka
Legal Flash, 21 lipca 2022

Przegłosowany siódmego lipca w Parlamencie Europejskim Akt o usługach cyfrowych (DSA) wyróżnia kilka kategorii dostawców usług pośrednich. Część obowiązków przewidzianych przez DSA jest wspólna dla wszystkich tych dostawców, bez względu na rozmiar i charakter ich działalności.

Zgodnie z przyjętą zasadą proporcjonalności, DSA wymienia cztery rodzaje obowiązków, które ciążą na wszystkich dostawcach usług pośrednich. Chodzi tu więc nie tylko o tych, którzy świadczą usługi „zwykłego przekazu” (mere conduit), jak dostawcy Internetu czy „cachingu”, ale również największe platformy internetowe.

Po pierwsze dostawcy, którzy mają siedzibę w UE muszą wyznaczyć punkt kontaktowy[1]. Jak wskazuje się w motywie 36 DSA, chodzi tu po prostu o adres e-mail, za pomocą którego z dostawcą kontaktować się mogą organy nadzorcze. Dostawcy udostępniają publicznie informacje niezbędne do identyfikacji i kontaktowania się z nimi, w tym języki kontaktowe, z czego przynajmniej jeden musi być językiem urzędowym UE. Ponadto dostawcy, którzy nie mają siedziby w UE, ale świadczą tu swoje usługi, mają obowiązek wyznaczenia przedstawiciela prawnego[2]. Przedstawiciel musi mieć już swoją fizyczną lokalizację[3]. Co do zasady przedstawiciel prawny powinien mieć możliwość pełnienia również funkcji punktu kontaktowego. Co istotne, przedstawiciel może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu niewywiązania się z obowiązków wynikających z DSA i to zarówno samodzielnie, jak i obok dostawcy.

Czytaj więcej Strzałka

Punkt kontaktowy oraz przedstawiciel mają zostać powołane na przykład dlatego, aby organy unijne i krajowe mogły wydawać nakazy usunięcia nielegalnych treści lub udzielenia informacji o określonych użytkownikach, a dostawcy mogli raportować o wykonaniu tych nakazów[4]. Wiążą się z tym nowe obowiązki sprawozdawcze. Corocznie dostawcy mają publikować sprawozdania dotyczące liczby tych skierowanych do nich nakazów, a także stosowanego przez nich moderowania treści. Obowiązek nie dotyczyć ma jednak mikro- i małych przedsiębiorstw[5]. Poza tym przewidziano obowiązek wskazania w warunkach korzystania z usług (czyli m.in. w regulaminach świadczenia usług drogą elektroniczną) jasnej i przejrzystej informacji, jakie polityki, procedury i narzędzia stosują wobec tych informacji, w tym, w jaki sposób przesyłane informacje będą podlegały moderowaniu, stosowaniu algorytmów czy innym ograniczeniom[6].

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat obowiązków poszczególnych kategorii dostawców usług, objętych DSA, zachęcamy do śledzenia naszej Strony. Są one omawiane w serii publikowanych na stronie artykułów.

 

Oficjalny tekst DSA dostępny jest pod poniższym adresem:

EUR-Lex – 52020PC0825 – PL – EUR-Lex (europa.eu).

 

[1] art. 8-9 DSA

[2] art. 13 DSA

[3] art. 12 DSA

[1] art. 10 DSA

[2] art. 11 DSA

[3] Motyw 36 preambuły DSA

Telefon Telefon Telefon Telefon

Interesują Cię najnowsze zmiany w prawie?

Dołącz do grona subskrybentów LEGAL FLASH Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

LEGAL FLASH to bezpłatne źródło informacji nt. bieżących zmian w prawie, mogących mieć realny wpływ na Państwa biznes, które omawiają i komentują prawnicy z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.
Nie spamujemy, a informujemy!