O waloryzację wynagrodzenia musi upomnieć się sam wykonawca

Zamówienia publiczne Strzałka
Legal Flash, 07 czerwca 2022

Obecny okres na rynku gospodarczym nasuwa coraz więcej negatywnych zjawisk, które utrudniają realizację umów. Konflikt zbrojny na Ukrainie, wciąż obecne w przestrzeni skutki finansowe pandemii COVID-19 oraz szalejąca inflacja powodują nie tylko utrudnienia w zakresie dostaw czy dostępności wielu komponentów ale również odnoszą niebagatelny wpływ na sytuację finansową poszczególnych podmiotów i rentowność zawartych kontraktów.

Ustawodawca w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych, przewidział, że w praktyce obrotu gospodarczego mogą pojawić się przypadki, w których wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie. Art. 439 ust. 1 ustawy PZP wskazuje, że w umowach zawieranych od dnia 1 stycznia 2021 r., na okres dłuższy niż 12 miesięcy, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zamawiający ma obowiązek określenia zasad waloryzacji wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Czytaj więcej Strzałka

Warto jednak pamiętać, że nawet jeżeli taka klauzula znajduje się w naszej umowie nie zawsze oznacza to, że wynagrodzenie zostanie nam automatycznie podwyższone. W ogromnej większości przypadków to wykonawca sam musi ustalić, że zachodzą w danym przypadku podstawy do waloryzacji wynagrodzenia oraz wystąpić z odpowiednim wnioskiem do zamawiającego. W takiej sytuacji pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkować powinno zawarciem aneksu do obowiązującej już umowy.

Oczywiście tzw. klauzule „automatyczne” również mogą być formułowane, jednakże występują one rzadko, gdyż w praktyce zamawiający wolą posiadać większą kontrolę nad istotnymi zmianami warunków współpracy. Dlatego też istotna jest w praktyce pozostaje indywidualna analiza każdego zawartego kontraktu oraz znajdującej się w nim klauzuli waloryzacyjnej.

Rekomendacja CZTR

  1. Procedura waloryzacji może przewidywać szczegółowe wymogi (m. in. terminy) i reguły postępowania wykonawcy. Najczęściej inicjatywa do wystąpienia z wnioskiem o waloryzację również leży po stronie samego wykonawcy.
  1. Wykonawcy, którzy zawarli w dacie obowiązywania nowej ustawy PZP umowy na roboty budowlane lub usługi, których okres realizacji przekracza 12 miesięcy, powinni rozważyć możliwość wystąpienia do zamawiającego z wnioskiem o waloryzację wynagrodzeń zawartych w kontraktach.
Telefon Telefon Telefon Telefon

Interesują Cię najnowsze zmiany w prawie?

Dołącz do grona subskrybentów LEGAL FLASH Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

LEGAL FLASH to bezpłatne źródło informacji nt. bieżących zmian w prawie, mogących mieć realny wpływ na Państwa biznes, które omawiają i komentują prawnicy z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.
Nie spamujemy, a informujemy!