DSA – procedura notice & action | Artykuł nr 3 – seria DSA

Prawo nowych technologii i prawo gospodarcze Strzałka
Legal Flash, 28 lipca 2022

Przegłosowany siódmego lipca w Parlamencie Europejskim Akt o usługach cyfrowych (DSA), wyróżnia kategorię dostawców usług hostingu i przewiduje dla nich obowiązki związane z procedurą zgłaszania oraz usuwania nielegalnych treści („notice & action”).

Dostawcy hostingu stanowią kwalifikowaną postać dostawców usług pośrednich. Zgodnie z art. 2 lit. f DSA, usługa hostingu polega na przechowywaniu informacji przekazanych przez odbiorcę usługi oraz na jego żądanie. Dostawca hostingu nie rozpowszechnia przy tym przekazanych informacji. To odróżnia go od kategorii platform internetowych (dlatego komunikatory internetowe, poczta elektroniczna są hostingodawcami, a nie platformami). Oprócz obowiązków dotyczących wszystkich dostawców usług pośrednich, DSA wyróżnia dodatkowe powinności, jakie będą ciążyć na dostawcach hostingu. Skoro są nimi również platformy internetowe, obowiązki nałożone na hostingodawców dotyczyć będą także takich platform.

Zgłoszenie nielegalnych treści

Obowiązki nałożone na hostingodawców wiążą się z procedurą „notice & action”. Użytkownicy usługi oraz inne osoby będą mogły zgłaszać drogą elektroniczna treści, które uznają za nielegalne. Co do zasady odbywać się to powinno np. poprzez dedykowany formularz, który umożliwi uzasadnienie zgłoszenia, wskazanie danych zgłaszającego i oznaczenie adresu elektronicznego lokalizacji informacji. Dostawca powinien niezwłocznie potwierdzić otrzymanie zgłoszenia oraz powiadomić o swojej decyzji w odniesieniu do informacji. Decyzje te mogą polegać na, np.: usunięciu treści, uniemożliwieniu dostępu do nich, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia usługi. Ponadto mogą dotyczyć zawieszenia lub usunięcia kont użytkowników, względnie odmowy usunięcia danych itd. Jeśli dostawca nie zareaguje na zgłoszenie, ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez osobę trzecią informacje. Podkreślić trzeba, że dostawca ma obowiązek usunąć treści nielegalne – tj. naruszające przepisy prawa unijnego lub krajowego, a nie z innych względów szkodliwe.

Czytaj więcej Strzałka

Powiadomienie o decyzji

Jeśli dostawca zdecyduje się usunąć treść czy uniemożliwić dostęp do niej, powinien powiadomić o swojej decyzji i jej uzasadnieniu osobę, która treść umieściła. Przytoczone powinno zawierać wymienione w DSA elementy – m.in. wskazać przepisy lub warunki korzystania z usługi, które opublikowana informacja narusza. Powiadomienie powinno być tak skonstruowane, by jego odbiorca miał możliwość odwołania się od decyzji. Nie jest jasne czy w przypadku, gdy okaże się, że reakcja dostawcy była nieprawidłowa, ponieważ treści nie były bezprawne, dostawca ponosi odpowiedzialność względem odbiorcy chociażby za usunięcie danych. W każdym razie, w przypadku hostingodawców nie będących jednocześnie platformami internetowymi, odwołanie wiąże się  z wejściem na drogę sądowa lub pozasądową. Nie ma obowiązku przeprowadzenia wewnętrznego postępowania odwoławczego. Ponadto zanonimizowane decyzje z uzasadnieniami publikowane będą w ogólnodostępnej bazie Komisji Europejskiej.

Źródła:

AKT_O_USLUGACH_CYFROWYCH_KOMPENDIUM.pdf (traple.pl)

EUR-Lex – 52020PC0825 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

Telefon Telefon Telefon Telefon

Interesują Cię najnowsze zmiany w prawie?

Dołącz do grona subskrybentów LEGAL FLASH Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

LEGAL FLASH to bezpłatne źródło informacji nt. bieżących zmian w prawie, mogących mieć realny wpływ na Państwa biznes, które omawiają i komentują prawnicy z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.
Nie spamujemy, a informujemy!