MENU

‹ Publikacje

Zamówienia publiczne
Uzupełnienie pełnomocnictwa po elektronizacji zamówień publicznych
Zamawiający | 12.2019

Z koniecznością złożenia pełnomocnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zetknęła się większość wykonawców. O ile możliwość jego uzupełnienia do czasu wejścia w życie elektronizacji zamówień publicznych w praktyce nie była kwestionowana, o tyle w aktualnych warunkach prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego kwestia ta była problematyczna z przyczyn technicznych związanych z datą złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Czy faktycznie elektronizacja zamówień publicznych przyniosła w tym zakresie zmiany?

Oferta wykonawcy, o ile nie jest podpisywana przez osobę reprezentującą wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji, musi być podpisana przez osobę działającą na podstawie stosownego pełnomocnictwa.

Począwszy od 18 października 2018 r. wszedł w życie przepis nakazujący w przetargach o wartości powyżej progów unijnych składać oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wymóg zachowania postaci elektronicznej dokumentu dotyczy także pełnomocnictwa, które w postępowaniach powyżej progów unijnych może być złożone w formie oryginału dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem przy użyciu podpisu elektronicznego – ta ostatnia forma dość szybko została usankcjonowana przez KIO (por. wyrok KIO z dnia 22 maja 2019 r. KIO 821/19, KIO 846/19). Za dopuszczalną formę ostatecznie uznano także kopię pełnomocnictwa poświadczoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem przy użyciu podpisu elektronicznego. KIO w wyroku z dnia 10 kwietnia 2019 roku (sygn. KIO 498/19), uznała, że opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenia istniejącego wcześniej jedynie w formie pisemnej spowodowało skutek prawny w postaci złożenia oświadczenia o tożsamej treści w nowej formie.

PEŁNA PUBLIKACJA [PDF]
Prawo nowych technologii i prawo gospodarcze
Ubezpieczenia
Wycenić bezcenne
04.2016 | Piotr Czublun
TSUE o VAT od likwidacji szkód
03.2016 | Agnieszka Wesołowska
Art. 18 nowej ustawy a udział w zysku
02.2016 | Piotr Czublun
Wdrażanie rozporządzeń
01.2016 | Piotr Czublun
Rekomendacja U komentarz
01.2014 | Piotr Czublun
Zawiłości ubezpieczeń OC cd.
09.2013 | Piotr Czublun
Konsument w Wielkiej Brytanii
06.2013 | Piotr Czublun
Zawiłości ubezpieczeń OC
04.2013 | Piotr Czublun
Prawo: Rejestr klauzul a konstytucja
03.2013 | Piotr Czublun
Zakres pośrednictwa
02.2013 | Piotr Czublun
Bancassurance
01.2013 | Piotr Czublun
Rejestr klauzul a konstytucja
11.2012 | Piotr Czublun
Obowiązki a klauzule abuzywne
09.2012 | Piotr Czublun
Czy UOKiK działa legalnie?
07.2012 | Piotr Czublun
Captive dla szpitali
06.2012 | Piotr Czublun
Co dalej z pośrednictwem?
05.2012 | Piotr Czublun
Szpitale szykują konkurencję PZU
04.2012 | Piotr Czublun
Nie włączaj suszarki w wannie
01.2012 | Piotr Czublun
Płeć a składki
12.2011 | Piotr Czublun
Likwidacja szkód i doręczenia
07.2011 | Piotr Czublun
Przeniesienie bazy
06.2011 | Piotr Czublun
Najważniejsza wartość
05.2011 | Piotr Czublun
Po co komu taki projekt?
04.2011 | Piotr Czublun
Nieuczciwe praktyki rynkowe
03.2011 | Piotr Czublun
(Nie)abuzywne
02.2011 | Piotr Czublun
Zawał serca
01.2011 | Piotr Czublun
Klauzule abuzywne cd.
12.2010 | Piotr Czublun
Nowe klauzule abuzywne
10.2010 | Piotr Czublun
Nowe zasady gry
09.2010 | Piotr Czublun
Outsourcing według dyrektywy
04.2010 | Piotr Czublun
Call centre: wymogi prawne
01.2010 | Piotr Czublun
Instytucje finansowe
Środki bezpieczeństwa
02.2012 | Piotr Czublun
Nowy kredyt konsumencki
11.2010 | Piotr Czublun
Prawo pracy
Zdalnie czyli legalnie - PRACA ZDALNA - REWOLUCJA W KODEKSIE PRACY!
05.2021 | Karolina Bogumił-Łagowska,Marta Kolarz
Ochrona danych a praca zdalna
05.2021 | Marta Kolarz
Zdalnie czyli legalnie - Kontrola pracy zdalnej
05.2021 | Natalia Żyżylewska
Zamówienia publiczne
Rozporządzenie o podmiotowych środkach dowodowych opublikowane!
12.2020 | Joanna Hołowińska,Katarzyna Wasilewska
Równoważny przedmiot zamówienia
12.2020 | Piotr Trębicki,Joanna Hołowińska
Zamówienie z wolnej ręki w nowym PZP
12.2020 | Joanna Hołowińska,Łukasz Krawczyk
Nowelizacja nowej ustawy PZP podpisana przez Prezydenta
12.2020 | Piotr Trębicki,Łukasz Krawczyk
Nowa ustawa PZP - termin związania ofertą
10.2020 | Łukasz Krawczyk
Nowe rozporządzenia wykonawcze do nowej ustawy PZP
09.2020 | Joanna Hołowińska,Katarzyna Wasilewska
Nowelizacja nowej ustawy PZP!
07.2020 | Joanna Hołowińska,Katarzyna Wasilewska
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: