MENU

‹ Publikacje

Ubezpieczenia
Dane osobowe w działalności ubezpieczeniowej
Legal Flash | 11.2018

W dniu 6 listopada 2018 r. Rada Ministrów na wniosek Ministerstwa Cyfryzacji przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO). Projekt ustawy wprowadza m.in. istotne zmiany w zakresie przetwarzania danych osobowych w działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Zgodnie z brzmieniem projektu, zakład ubezpieczeń będzie mógł przetwarzać dane osobowe, w tym dane osobowe objęte obowiązkiem zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej, w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę zakładu ubezpieczeń w celu i zakresie niezbędnym do zapobiegania temu przestępstwu. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy wprowadzenie tego przepisu było podyktowane tendencją wzrostową tzw. przestępczości ubezpieczeniowej, tzn. wyłudzaniem nienależnych odszkodowań i świadczeń z umów ubezpieczenia. Nowe przepisy mają na celu zapewnienie zakładom ubezpieczeń ochrony przed wypłatą nienależnych odszkodowań, co bezpośrednio przełoży się na interes ubezpieczających, jako że wartość wypłacanych odszkodowań i świadczeń ma wpływ na wysokość składek ubezpieczeniowych.

Obecny projekt ustawy utrzymał również zmiany proponowane w poprzednich projektach ustawy dotyczące uchylenia wymogu zachowania formy pisemnej zgód dotyczących stanu zdrowia odbieranych przez zakłady ubezpieczeń. Zgodnie z nowymi przepisami podmiot danych (ubezpieczający bądź ubezpieczony) może wyrazić zgodę na udostępnienie jego danych osobowych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz NFZ zakładom ubezpieczeń bądź na udostępnienie danych przez zakład ubezpieczeń innym zakładom ubezpieczeń w dowolnej formie. Zaproponowane zmiany zgodnie z uzasadnieniem projektu mają zapewnić zgodność regulacji krajowych z regulacjami unijnymi, które nie przewidują wymogu zachowania formy pisemnej dla udzielenia zgody na przetwarzanie danych szczególnej kategorii. Omawiane zmiany otwierają przed zakładami ubezpieczeń nowe możliwości sprzedażowe np. sporządzanie wniosków ubezpieczeniowych, które zawierają powyższe zgody w formie elektronicznej, a nie jak dotychczas jedynie w wersji papierowej.

Projekt ustawy przewiduje również, że zakład ubezpieczeń może podejmować decyzje w indywidualnych przypadkach opierając się wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, danych osobowych w celu:

1) dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego w przypadku danych osobowych dotyczących ubezpieczonych,

2) ustalania przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych oraz ustalania wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń należnych uprawnionym z umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych - w przypadku danych osobowych dotyczących ubezpieczonych, ubezpieczających i uprawnionych z umowy ubezpieczenia pod warunkiem, że zapewni osobie, której dotyczy zautomatyzowana decyzja, prawa do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji, zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska oraz do uzyskania interwencji ludzkiej.

Obecny projekt ustawy w odróżnieniu do poprzednich wersji wymienia zamknięty katalog danych osobowych, w oparciu o które zakłady ubezpieczeń mogą podejmować powyższe decyzje. Projekt ustawy wprowadza również 12 letni termin liczony od dnia rozwiązania umowy ubezpieczenia przez który zakład ubezpieczeń może przetwarzać wskazane dane osobowe w celu ustalania na ich podstawie wysokości składek ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych oraz rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości.

Projektodawca uzasadnia powyższe zmiany rozwojem technologicznym polskiego sektora finansowego. Nowe regulacje w tym zakresie mają na celu zapewnienie możliwości usprawnienia procedury oceny ryzyka ubezpieczeniowego i procesów likwidacyjnych, tak aby zapewnić efektywność tych procesów przy jednoczesnym zachowaniu praw dla osoby, której danych dotyczą do otrzymania stosowanych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji, czy uzyskania interwencji ludzkiej.

PEŁNA PUBLIKACJA [PDF]
Prawo nowych technologii i prawo gospodarcze
Ubezpieczenia
Rekomendacja U komentarz
01.2014 | Piotr Czublun
Zawiłości ubezpieczeń OC cd.
09.2013 | Piotr Czublun
Konsument w Wielkiej Brytanii
06.2013 | Piotr Czublun
Zawiłości ubezpieczeń OC
04.2013 | Piotr Czublun
Prawo: Rejestr klauzul a konstytucja
03.2013 | Piotr Czublun
Zakres pośrednictwa
02.2013 | Piotr Czublun
Bancassurance
01.2013 | Piotr Czublun
Rejestr klauzul a konstytucja
11.2012 | Piotr Czublun
Obowiązki a klauzule abuzywne
09.2012 | Piotr Czublun
Czy UOKiK działa legalnie?
07.2012 | Piotr Czublun
Captive dla szpitali
06.2012 | Piotr Czublun
Co dalej z pośrednictwem?
05.2012 | Piotr Czublun
Szpitale szykują konkurencję PZU
04.2012 | Piotr Czublun
Nie włączaj suszarki w wannie
01.2012 | Piotr Czublun
Płeć a składki
12.2011 | Piotr Czublun
Likwidacja szkód i doręczenia
07.2011 | Piotr Czublun
Przeniesienie bazy
06.2011 | Piotr Czublun
Najważniejsza wartość
05.2011 | Piotr Czublun
Po co komu taki projekt?
04.2011 | Piotr Czublun
Nieuczciwe praktyki rynkowe
03.2011 | Piotr Czublun
(Nie)abuzywne
02.2011 | Piotr Czublun
Zawał serca
01.2011 | Piotr Czublun
Klauzule abuzywne cd.
12.2010 | Piotr Czublun
Nowe klauzule abuzywne
10.2010 | Piotr Czublun
Nowe zasady gry
09.2010 | Piotr Czublun
Outsourcing według dyrektywy
04.2010 | Piotr Czublun
Call centre: wymogi prawne
01.2010 | Piotr Czublun
Instytucje finansowe
Dalsze wzmacnianie uprawnień KNF
06.2015 | Piotr Czublun
Rzecznik Finansowy tuż, tuż
05.2015 | Piotr Czublun
RAPORT PRAWNY kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI
04.2015 | Piotr Czublun,Agnieszka Wesołowska
Równość płci a grupówki
11.2012 | Piotr Czublun
Co dalej z bancassurance?
03.2012 | Piotr Czublun
Środki bezpieczeństwa
02.2012 | Piotr Czublun
Nowy kredyt konsumencki
11.2010 | Piotr Czublun
Prawo pracy
Zdalnie czyli legalnie - PRACA ZDALNA - REWOLUCJA W KODEKSIE PRACY!
05.2021 | Karolina Bogumił-Łagowska,Marta Kolarz
Ochrona danych a praca zdalna
05.2021 | Marta Kolarz
Zdalnie czyli legalnie - Kontrola pracy zdalnej
05.2021 | Natalia Żyżylewska
Zamówienia publiczne
Wadium, specyfikacje i terminy
01.2021 | Joanna Hołowińska
Czy skorzystanie z rękojmi wykluczy wykonawcę?
01.2021 | Piotr Trębicki,Łukasz Krawczyk
Równoważny przedmiot zamówienia
12.2020 | Piotr Trębicki,Joanna Hołowińska
Zamówienie z wolnej ręki w nowym PZP
12.2020 | Joanna Hołowińska,Łukasz Krawczyk
Art. 46c podstawą do zamówień z pominięciem PZP w czasie epidemii
10.2020 | Joanna Hołowińska,Katarzyna Wasilewska
Nowa ustawa PZP - termin związania ofertą
10.2020 | Łukasz Krawczyk
Nowe rozporządzenia wykonawcze do nowej ustawy PZP
09.2020 | Joanna Hołowińska,Katarzyna Wasilewska
Elektronizacja, podpis potrzebny od zaraz - część II
10.2018 | Piotr Trębicki,Łukasz Krawczyk
Elektronizacja, podpis potrzebny od zaraz - część I
10.2018 | Piotr Trębicki,Łukasz Krawczyk
Co musisz wiedzieć o miniPortalu UZP?
10.2018 | Łukasz Krawczyk
Nie stracić przy grupówce
01.2010 | Piotr Trębicki
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: