MENU

‹ Aktualności

Legal Flash CZTR: Bank odpowiedzialny za klazule abuzywne w grupowej umowy ubezpieczenia przy umowie kredytowej
24.04.2015

W tej sprawie sądy obu instancji konsekwentnie oddalały powództwo skierowane przeciwko bankowi. Za rozstrzygającą sądy te uznawały kwestię określenia podmiotu stosującego wzorzec umowy, co warunkuje dokonanie oceny abuzywności zawartego w tym wzorcu postanowienia. Zdaniem sądów kwestionowana klauzula wzorca odnosi się tylko do relacji między ubezpieczonym, a ubezpieczycielem, ograniczając odpowiedzialność ubezpieczyciela wobec ubezpieczonego. Jako okoliczność pozbawioną znaczenia oceniano fakt, że to pozwany bank proponuje konsumentowi - kredytobiorcy zawarcie umowy ubezpieczenia z konkretnym ubezpieczycielem, jak również to, że umowa ubezpieczenia stanowi integralną część umowy kredytowej.

Z powyższą kwalifikacją nie zgodził się Sąd Najwyższy. Stwierdził bowiem, że w tego typu postępowaniach legitymacja bierna przysługuje każdemu przedsiębiorcy, który stosuje kwestionowane postanowienie wzorca, a więc posługuje się wzorcem zawierającym takie postanowienie, niekoniecznie będąc jego twórcą. Podkreślił także, że okoliczność, iż kwestionowana klauzula OWU odnosi się wprost wyłącznie do relacji między ubezpieczonym a ubezpieczycielem, bo ogranicza odpowiedzialność ubezpieczyciela wobec ubezpieczonego, nie przesądza automatycznie o niestosowaniu kwestionowanego postanowienia wzorca, czy nieposługiwaniu się tym postanowieniem przez pozwany bank w swojej ofercie kredytowej. 

Pojęcie „stosowania” wzorca umownego należy interpretować szeroko. Dla uznania, że przedsiębiorca stosuje dane postanowienie umowne nie jest wymagane by postanowienie to kształtowało bezpośrednio stosunki między tym przedsiębiorcą a konsumentem. Bez znaczenia jest również to, czy przedsiębiorca ten jest „autorem” postanowienia.

Ryzyko odpowiedzialności banku za stosowanie klauzul abuzywnych z umowy ubezpieczenia odnosi się jedynie do umów ubezpieczenia w modelu grupowym z bankiem jako ubezpieczającym. 

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: