MENU

‹ Aktualności

#CZTR_COVID-19: Zmiany w funkcjonowaniu spółek na tle Tarczy Antykryzysowej
02.04.2020

Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, potocznie zwana Tarczą Antykryzysową, wprowadziła wyczekiwane zmiany, które mają na celu usprawnienie funkcjonowania spółek handlowych w czasie epidemii, wynikające przede wszystkim z utrudnień w bezpośredniej komunikacji. Zmiany dotyczą m. in. zdalnego sposobu odbywania posiedzeń oraz podejmowania uchwał przez organy zarządzające oraz nadzorcze w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkach akcyjnych, a także zdalnego odbywania zgromadzeń. Co istotne także, odroczone zostały terminy na wykonanie obowiązków sprawozdawczych przez spółki.

Posiedzenia zarządu i rady nadzorczej

Przepisy nowelizacji wprowadziły możliwość odbywania posiedzeń zarządów oraz rad nadzorczych spółek przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. w trybie wideo czy telekonferencji), o ile umowa lub statut spółki nie stanowi inaczej. A zatem inaczej niż dotychczas, umowa lub statut nie musi wyraźnie dopuszczać taką możliwość.

O ile umowa lub statut spółki nie stanowią inaczej:

  • Zarząd i Rada Nadzorcza mogą podejmować uchwały także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
  • Członkowie tych organów mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka.

Takie uchwały mogą być podjęte niezależnie od liczby głosujących członków (o ile umowa spółki czy też statut nie wprowadza postanowień szczególnych w tym względzie).

Zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy)

Udział w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy) można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. O udziale w zgromadzeniu wspólników w ten sposób postanawia zwołujący to zgromadzenie. Aby skorzystać z ww. możliwości nie jest już zatem konieczne uprzednie uregulowanie tej materii w umowie czy statucie spółki.

Udział w zgromadzeniu obejmuje w szczególności dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników i wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników.

W przypadku, gdy udział w zgromadzeniu wspólników następuje przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w zawiadomieniu będą musiały się znaleźć informacje o sposobie uczestniczenia w tym zgromadzeniu, wypowiadania się w jego trakcie, wykonywania na nim prawa głosu oraz wniesienia sprzeciwu od podjętej wówczas uchwały bądź uchwał.

Szczegółowe zasady udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa w regulaminie rada nadzorcza, zaś w przypadku jej braku – wspólnicy. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Przyjęcie regulaminu może natomiast nastąpić uchwałą wspólników bez odbycia zgromadzenia, jeżeli wspólnicy reprezentujący bezwzględną większość głosów wyrażą na piśmie zgodę na treść tego regulaminu.

Sprawozdania finansowe

Termin na sporządzanie sprawozdań finansowych, który u znakomitej większości podmiotów przypadał na dzień 31 marca 2020 r., został odroczony o 3 miesiące (bądź 2 miesiące – w zależności od podmiotu).

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Przepisy pakietu Tarczy Antykryzysowej przewidują także odroczenie terminu zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) nałożony został na spółki, na mocy przepisu art. 195 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Spółki, które zostały wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących CRBR, mają obowiązek zgłosić ww. informacje w terminie do dnia 13 lipca 2020 r.

Nowelizacja milczy na temat terminu na zgłoszenie informacji przez spółki wpisane do KRS po wejściu w życie przepisów dotyczących CRBR. Wobec czego należy przyjąć, że mają one obowiązek zgłosić te informacje w terminie 7 dni od wpisu, tak jak zostało to pierwotnie uregulowane.


 

 Izabela Dziwińska
aplikantka adwokacka
i.dziwinska@cztr.pl

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: