MENU

‹ Aktualności

#CZTR_COVID-19: Tarcza antykryzysowa wstrzymuje bieg terminów procesowych na czas epidemii
02.04.2020

W dniu 31 marca 2020 r. została opublikowana i weszła w życie nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, potocznie zwana Tarczą antykryzysową.

Uchwalone przez Sejm przepisy ustawy COVID-19 wprowadzają m.in. istotne zmiany w zakresie biegu terminów procesowych. Jest to szczególnie oczekiwana regulacja w obliczu trwającej epidemii i paraliżu funkcjonowania firm i podmiotów państwowych, ograniczeń w swobodnym przemieszczaniu się osób fizycznych, a przede wszystkim faktycznego zawieszenia rozpraw w sądach.

Ustawa przewiduje, że w okresie obowiązywania stanu epidemii nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres epidemii, bieg terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego:

 1. od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,
 2. do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
 3. przedawnienia,
 4. których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,
 5. zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,
 6. do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju.

Należy jednak podkreślić, że wszelkie czynności dokonane przez daną osobę w celu wykonania jej uprawnienia lub obowiązku w okresie wstrzymania albo zawieszenia biegu ww. terminów pozostaną skuteczne.

Z kolei bieg terminów sądowych oraz procesowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, na okres epidemii w:

 1. postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,
 2. postępowaniach egzekucyjnych,
 3. postępowaniach karnych,
 4. postępowaniach karnych skarbowych,
 5. postępowaniach w sprawach o wykroczenia,
 6. postępowaniach administracyjnych,
 7. postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
 8. kontrolach celno-skarbowych,
 9. postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,
 10. innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw

Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów nie dotyczy jednak m.in. terminów w rozpoznawanych przez sądy w „sprawach pilnych”, których katalog został w ustawie określony, a obejmuje m.in. sprawy:

 1. wniosków o zastosowanie, przedłużenie, zmianę lub uchylenie tymczasowego aresztowania,
 2. odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, bądź
 3. przesłuchania przez sąd osoby w trybie zabezpieczenia dowodu.

Co istotne także, prezes właściwego sądu może także zarządzić rozpoznanie każdej sprawy jako pilnej, jeżeli jej nierozpoznanie mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi bądź zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną, a także gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości.

Ta bezprecedensowa regulacja ma na celu ochronę interesu stron postępowań sądowych i administracyjnych przez negatywnymi skutkami niedotrzymania terminów z przyczyn wywołanych epidemią. W przeciwnym razie wiele spraw byłoby zapewne przegranych z powodów formalnych, w szczególności z powodu niezłożenia odpowiedniego pisma lub wniosku w terminie.  Co zasługuje na szczególne podkreślenie, w czasie epidemii nie biegnie termin przedawnienia, a więc nie istnieje obawa, ze brak dochodzenia przed sądem np. roszczenia o zapłatę skutkować będzie jego przedawnieniem, a tym samym utratą.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: