MENU

‹ Aktualności

#CZTR_COVID-19: Branża zamówień publicznych według "tarczy antykryzysowej"
01.04.2020

Jeszcze wczoraj, 31 marca 2020 r. - z drobnymi wyjątkami - weszła w życie tzw. tarcza antykryzysowa (czyli ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw). Po przegłosowaniu przez Sejm 92 poprawek Senatu, wczoraj wieczorem, Prezydent RP podpisał w/w nowelizację.

Przedstawiamy wybrane, najistotniejsze zmiany, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie rynku zamówień publicznych.

Ustawodawca rozszerzył znaczenie pojęcia „przeciwdziałanie COVID-19”poprzez przyjęcie, że pod tym pojęciem kryją się wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby, w tym skutków społeczno-gospodarczych.

Kolejna zmiana - tj. rozszerzenie treści art. 6 ustawy w zakresie wyłączenia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zastąpienie słowa „towary" słowem „dostawy" -  oznacza, że obecne wyłączenie stosowania ustawy PZP dotyczy zakupów na usługi i dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, w praktyce jest to znaczne rozszerzenie możliwości działania z wyłączeniem stosowania Ustawy PZP.

W artykule 6 wprowadzono również podmiotowe wyłączenia stosowania ustawy PZP, tj. do zamówień udzielanych przez: Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju lub regionalne fundusze rozwoju, związanych z realizacją zadań wskazanych w TARCZY antykryzysowej. Zadania te muszą dotyczyć instrumentów wsparcia niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym wystąpienia COVID-19.

Minister właściwy do spraw gospodarki zyskał (art. 8a ust. 1) uprawnienie do wydania rozporządzenia, w którym może ustalić maksymalne ceny lub maksymalne marże hurtowe i detaliczne stosowane w sprzedaży towarów lub usług mające znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych. Rozporządzenie może zostać wydane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa i rozwoju wsi. Jest oczywistym, że w pierwszym rzędzie będzie dotyczyć brakujących wyrobów medycznych, leków czy żywności.

Kolejną istotną, z punktu widzenia branży PZP, zmianą wprowadzoną ustawą jest art. 15r, który przewiduje możliwość zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli wpływ na jej realizację ma epidemia choroby COVID-19. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności:

  • zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
  • zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
  • zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy.

Jednak zmiana umowy nie jest automatyczna i wymaga wykazania i przedstawienia dowodów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z epidemią COVID-19 na wykonanie umowy i uzyskania zgody zamawiającego na dokonanie zmiany w umowie. Co także istotne, zamawiający nie są zobligowani do zmiany umowy, a jedynie mają taką możliwość.

Dalej, w ust. 6 art. 15r, zawarte są postanowienia dotyczące kar umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19. Ponownie, nie ma tutaj automatyzmu odstąpienia od naliczania kar - wykonawca musi wykazać wpływ epidemii na wykonanie umowy oraz na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań lub ich wysokość.

Jednak co istotne, nienaliczanie kar umownych i możliwość zmiany umowy w związku z epidemią, nie stanowią naruszenia dyscypliny finansów publicznych. To chyba jedna z najlepszych i najbardziej doniosłych w praktyce zmian TARCZY.

Trudno przewidzieć, jak zaproponowane zmiany będą stosowane w praktyce, ustawodawca dał zamawiającym dużą swobodę, zatem każda sprawa związana ze wskazanymi przepisami będzie wymagała analizy i indywidualnego podejścia. Z punktu widzenia wykonawców, TARCZA antykryzysowa jest jedynie potencjalną szansą i argumentem w rozmowach z zamawiającymi.

Piotr Trębicki,
radca prawny, senior partner,
p.trebicki@cztr.pl

Joanna Hołowińska,
adwokat, partner
j.holowinska@cztr.pl

 

 

 

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: