MENU

‹ Aktualności

#CZTR_COVID-19: Wpływ koronawirusa na badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019
27.03.2020

Rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa SARS-Cov-2 w mniejszym lub większym stopniu dotyka każdego klienta firm audytorskich, a także firmy audytorskie. Badanie sprawozdań finansowych za rok 2019 z pewnością przebiegać będzie inaczej niż w ubiegłych latach.

Istotne jest, aby możliwie szybko ustalić zasady współpracy między badanymi jednostkami a firmami audytorskimi, która w głównej mierze odbywać się będzie w formie zdalnej. Należy przy tym pamiętać, aby zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa związane z ujawnianiem informacji oraz udostępnianiem materiałów niezbędnych do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego przez firmę audytorską. Konieczne może okazać się m.in. wydłużenie terminu na zakończenie badania i przedstawienie sprawozdania z badania.

W związku z zagrożeniem koronawirusem, Polska Izba Biegłych Rewidentów przedstawiła zestaw wskazówek dotyczących badania sprawozdań finansowych za 2019 rok.

PIBR odniosła się do zasad efektywnej ale w szczególności bezpiecznej współpracy z klientem. Zaprezentowała informacje o podejściu do badania oraz sporządzania sprawozdania z badania w kontekście zdarzeń po dacie bilansu oraz oceny zdolności jednostki do kontynuowania działalności w kolejnym roku obrotowym.

W raportach z badania sprawozdań finansowych znajduje się m.in. ocena audytorów dotycząca możliwości kontynuowania działalności gospodarczej przez badaną jednostkę. Obecna pandemia koronawirusa i jej skutki z pewnością będą miały w tym roku duże znaczenie przy dokonywaniu tej oceny.

Eksperci wskazują, że fundamentalne jest uzyskanie przez biegłego rewidenta zrozumienia, w jaki sposób sytuacja związana z koronawirusem wpływa na badane sprawozdanie finansowe i proces badania, w szczególności na przygotowanie sprawozdanie z badania i opinię, która ma być wydana.

Istotną rolę w badaniu sprawozdań finansowych będzie miała przede wszystkim:

  • ocena charakteru późniejszych zdarzeń (po dacie bilansu),
  • ocena kierownika jednostki dotycząca możliwości kontynuacji działalności przez jednostkę,
  • kompletność i poprawność ujawnień w sprawozdaniu finansowym,
  • ocena ujawnień w sprawozdaniu z działalności, w szczególności opis ryzyk, ekspozycji jednostki na ryzyko, rozwój i przyszłą sytuację itp.

Rozwój koronawirusa po dniu bilansowym (po 31 grudnia 2019 r.) mógł spowodować znaczące pogorszenie warunków ekonomicznych w odniesieniu do niektórych jednostek. Tym samym jednostki podlegające badaniu będą obowiązane do udzielenia audytorom informacji w powyższym w zakresie. Kluczowe będzie omówienie skutków pandemii dla działalności jednostki w krótkim, średnim i długim horyzoncie czasu, a także analiza ich wpływu na badane sprawozdanie finansowe za rok 2019 oraz związane z tym ryzyka. W szczególności kierownicy jednostek powinni dokonać oceny, czy te zdarzenia lub warunki powodują, że istnieją poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności i czy założenie kontynuacji działalności jest nadal odpowiednie jako podstawa do sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki.

Jak wskazuje PIBR, w dużej części przedsiębiorstw, gdzie rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2019 r. znaczące zmiany w działalności i pogorzenie warunków, a także działania podjęte przez rząd nastąpiły w wyniku zdarzeń, które nastąpiły po dniu bilansowym, wobec czego ujmowane będą jako zdarzenia niekorygujące po okresie sprawozdawczym. Co za tym idzie wystarczające będzie zamieszczenie odpowiednich ujawnień w sprawozdaniu finansowym.

W przypadku jednostek, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a tym samym dzień bilansowy przypada po 31 grudnia 2019 r., wpływ zdarzeń związanych z wybuchem pandemii koronawirusa, które mają wpływ na wycenę aktywów i zobowiązań, należy ująć w sprawozdaniu finansowym za rok 2019.


Izabela Dziwińska
aplikantka adwokacka
i.dziwinska@cztr.pl

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: