MENU

‹ Aktualności

#CZTR_COVID-19: Zmiany w przepisach podatkowych wywołane epidemią koronawirusa
26.03.2020

Jedną z istotniejszych informacji dla przedsiębiorców jest przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. dla podatników CIT do dnia 31 maja 2020 r.

Dodatkowo poniżej pragniemy przedstawić zwięzłe omówienie najważniejszych zmian w regulacjach podatkowych, które mają znaleźć się w opracowywanej nowelizacji specustawy - tzw. „tarczy antykryzysowej”. Przepisy te będą miały znaczenie zarówno dla małych, jak i dużych przedsiębiorców.

VAT

 • Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT dla dużych podatników.Przedsiębiorcy będą mieli dodatkowe 3 miesiące na dostosowanie się do nowego sposobu raportowania (w tym m.in. przeszkolenie pracowników, dopasowanie systemów informatycznych);
 • Zapowiedź przedłużenia terminu na złożenie zawiadomienia (do naczelnika US właściwego dla wystawcy faktury) o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT. Termin ulegnie wydłużeniu z 3 do 14 dni;
 • Przesunięcie wejścia w życie przepisów dotyczących stosowania nowej matrycy podatku VAT z 1 kwietnia 2020 r. na 1 czerwca 2020 r.;

CIT oraz PIT

 • Umożliwienie podatnikom PIT i CIT dokonania (w formie korekty) odliczenia straty poniesionej w 2020 r. od dochodu z działalności uzyskanego w roku 2019 r. Odliczenie takie ma być możliwe do kwoty 5 mln zł straty. Możliwość ta ma dotyczyć jedynie podatników, których przychód w roku 2020 będzie co najmniej 50 % niższy niż uzyskany w 2019 r.;
 • Projekt przewiduje też zmiany w uldze na tzw. złe długi (tylko w zakresie PIT i CIT). Pod pewnymi warunkami przedsiębiorca, który nie reguluje swoich zobowiązań nie będzie zobowiązany do zwiększenia swojego dochodu o niezapłacone swoim kontrahentom kwoty;
 • Mali podatnicy (wartość sprzedaży brutto do 1,2 mln EUR), którzy na 2020 r. zdecydowali się na stosowanie uproszczonej formy opłacania zaliczek, będą mogli zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec–grudzień 2020 r. (pod warunkiem poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych epidemii);
 • Pod pewnymi warunkami podatnicy będą mieli możliwość przesunięcia terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków, za miesiące marzec-maj 2020 do 20 lipca 2020 r.;
 • Wydłużenie terminu przekazania zaliczek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od wynagrodzeń do dnia 1 czerwca 2020 r. (dotyczy przypadków poniesienia przez podatnika negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii);

Kontrole podatkowe

 • Możliwość zawieszenia na wniosek podatnika kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celnoskarbowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego. Zawieszenia będzie mógł również dokonać z urzędu organ prowadzący postępowanie lub kontrolę. Projekt przewiduje również przyznanie Ministrowi Finansów uprawnienia do zawieszenia postępowań i kontroli podatkowych w drodze ogólnokrajowego rozporządzenia;

Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej

 • Podatnik nie będzie zobowiązany do poniesienia kosztu opłaty prolongacyjnej w związku z odroczeniem terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty oraz odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Obecnie opłata ta wynosi 4% kwoty podatku lub zaległości podatkowej. Zwolnienie ma obowiązywać w okresie epidemii lub w okresie 30 dni bezpośrednio następujących po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego;

 Wstrzymanie egzekucji administracyjnych

 • W okresie epidemii Rada Ministrów będzie miała możliwość wydania rozporządzenia, na podstawie którego dojdzie do wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych;

Pozostałe ułatwienia dla podatników

 • Dla podmiotów, których rok podatkowy lub obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r., zostanie wydłużony termin na złożenie informacji o cenach transferowych TP-R do 30 września 2020 r.;
 • Odroczenie do 13 lipca 2020 r. terminu na wpisywanie danych firm zarejestrowanych w KRS przed 13 października 2019 r. do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
 • Przedłużenie zawieszenia działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Podatnik nie będzie musiał płacić podatku za okresy rozliczeniowe lipiec-grudzień 2020 (obecnie zawieszenie obwiązuje do lipca 2020);
 • Pod pewnymi warunkami następuje przesunięcie terminu do zapłacenia podatku od przychodów z budynków. Termin na zapłatę podatku za marzec, kwiecień i maj zostanie wydłużony do 20 lipca 2020 r.;

Możliwość wystąpienia o ulgi podatkowe

 • Poza ułatwieniami przewidzianymi w znowelizowanej specustawie przedsiębiorcy mogą korzystać z przewidzianych w Ordynacji podatkowej ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenie terminu płatności, rozłożenie płatności na raty, umorzenie zaległości podatkowych). 

 

 Wojciech Kośla
adwokat, partner
w.kosla@cztr.pl

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: