MENU

‹ Aktualności

100 ZMIAN DLA FIRM: Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej – na piśmie pod rygorem nieważności
16.01.2017

Przypominamy, iż do tej pory art. 125 § 1 zd. 2 k.p. nie determinował skutków niezachowania formy pisemnej umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej. Omawiana ustawa uzupełniła przedmiotowy przepis o zastrzeżenie dotyczące skutków niezachowania formy pisemnej umowy.

Art. 125 § 1 zd. 2 k.p., w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją, nie określał konsekwencji niezachowania formy pisemnej umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej. Niemniej jednak, w doktrynie oraz orzecznictwie zakładano, iż umowa o wspólnej odpowiedzialności majątkowej powinna być zawierana na piśmie pod rygorem nieważności. Tak np. wskazywał Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 29 listopada 2013 r. twierdząc, iż: „podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa zawarta przez pracowników z pracodawcą. Musi być ona zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. W umowie tej pracownicy określają, w jakich częściach ponoszą odpowiedzialność za powierzone mienie.” 

Ustawodawca, uwzględniając stanowisko środowiska prawniczego w tej kwestii, postanowił odpowiednio zmienić dyspozycję art. 125 § 1 zd. 2 k.p. i wprost wskazać w jego treści, iż umowa o wspólnej odpowiedzialności majątkowej musi być zawierana na piśmie pod rygorem nieważności. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców wprowadziła nowe brzmienie ww. artykułu k.p., zgodnie z którym „podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, zawarta przez pracowników z pracodawcą na piśmie pod rygorem nieważności”.

 

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: