MENU

‹ Aktualności

100 ZMIAN DLA FIRM: Terminy do wniesienia pozwów. Wysokość minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku pracy
05.01.2017

WYDŁUŻENIE I UJEDNOLICENIE TERMINÓW DO WNIESIENIA ODWOŁANIA OD WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ

Jedną z najistotniejszych zmian przepisów ustawy Kodeks pracy jest wydłużenie oraz ujednolicenie obowiązujących dotychczas terminów na wniesienie przez pracownika odwołania do Sądu pracy od wypowiedzenia albo rozwiązania zawartej z pracodawcą umowy o pracę. Do końca 2016 r. pracownik miał możliwość podjęcia decyzji o złożeniu pozwu odpowiednio
w terminie 7 bądź 14 dni.

Obecnie, wszystkie terminy odwołań objęte treścią art. 264 kp wynoszą 21 dni. Oznacza to, że pracownik bez względu na formę rozwiązania stosunku pracy oraz przedmiot zgłoszonego roszczenia, ma prawo odwołać się od decyzji pracodawcy w tym samym terminie.

W ocenie projektodawcy, rozróżnianie ww. terminów nie miało uzasadnienia. Powodowało ono dotkliwe dla pracowników pomyłki, a 7-dniowy termin na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wydawał się zbyt krótki na prawidłowe sformułowanie pozwu. Zgodnie z uzasadnieniem, wprowadzana zmiana ma na celu zwiększenie zaufania przedsiębiorców i pracowników do prawa oraz ochronę sytuacji prawnej pracownika. W tym przypadku tytuł nowej ustawy i jej cel, określany jako poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców, wydaje się być mylący. W naszej ocenie, zmiana w ww. zakresie korzystna dla pracodawców nie jest, bowiem pracownik ma więcej czasu na rozważania, a pracodawca winien dodatkowo zmienić wzory wypowiedzeń umowy o pracę
w zakresie pouczenia.

Podkreślić należy, że nowe 21 dniowe terminy dotyczące roszczeń pracowników będą miały zastosowanie również do terminów biegnących już w dniu wejścia w życie nowelizacji. Oznacza to, że termin rozpoczęty i niezakończony najpóźniej 31 grudnia 2016 r. ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu.

ZNIESIENIE PODZIAŁU WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ZE WZGLĘDU NA STAŻ PRACY

Do końca 2016 r. wysokość wynagrodzenia pracownika, w okresie jego pierwszego roku pracy, nie mogła być co do zasady niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 6 ust. 2 ustawy).

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z dniem 1 stycznia 2017 r., uchyliła ostatecznie uznawany za dyskryminujący ww. przepis, pozwalający na różnicowanie wysokości minimalnego wynagrodzenia pracowników etatowych wyłącznie ze względu na staż pracy.

Oznacza to, że obecnie każdy pracownik ma prawo do 100 % wynagrodzenia już w pierwszym roku pracy.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: