MENU

‹ Aktualności

LEGAL FLASH: Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich
28.12.2016

W dniu 10 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich. Ustawa ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich. Zgodnie z ustawą, spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami będą mogły być rozstrzygane przez, alternatywne dla sądów powszechnych, sądy polubowne. Nowy, jednolity system objąć ma wszystkie zaistniałe na rynku unijnym spory wynikłe na tle zawieranych umów sprzedaży rzeczy lub świadczenia usług, także tych zawieranych przez internet.

W sporach, gdzie stroną będzie konsument i przedsiębiorca, konsument będzie miał możliwość zwrócenia się o pomoc do sądów polubownych oferujących bezpłatne metody ich rozwiązywania. Przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek o rozstrzygniecie jego sprawy przez konkretny sąd polubowny pod warunkiem, że jego regulamin będzie przewidywał taką możliwość. Warunkiem poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego będzie posiadanie przez strony - w momencie składania lub przyjmowania oferty - siedziby bądź miejsca zamieszkania na terenie Unii Europejskiej.

System stałych sądów polubownych opierać będzie się na modelu mieszanym, tzn. takim gdzie sądami będą instytucje zarówno niepubliczne, publiczne, ale także branżowe. W założeniu każdy sektor gospodarki będzie mieć podmiot uprawniony do rozstrzygnięcia sporu jako sąd polubowny. Sądy polubowne dla największych branż, m. in. energetyka, transport kolejowy, telekomunikacja, rynki finansowe czy usługi pocztowe, określone zostaną w ustawach szczegółowych. Jeśli dana gałąź nie będzie podlegać pod właściwość żadnego sądu, wówczas właściwym będzie odpowiedni Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej.

Postępowanie ma być przejrzyste, prowadzone w oparciu o obowiązujące w danym sądzie procedury wewnętrzne określone w regulaminie Sądu. Głównym założeniem jest zapewnienie stronom zbliżenia stanowisk, tak aby to właśnie oponenci sami rozwiązali swój spór. Sąd może zaproponować i podjąć próbę narzucenia rozwiązania, ale ostateczna decyzja należeć będzie do stron, które w przypadku braku kompromisu, będą mogły skierować sprawę do sądu powszechnego. Istotną cechą pozasądowego rozstrzygania sporów jest również z góry określony czas trwania postępowania, który nie może co do zasady przekraczać 90 dni od momentu złożenia wniosku.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: