MENU

‹ Aktualności

LEGAL FLASH: Nowe obowiązki przedsiębiorców wynikające z Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
21.12.2016

Ustawa jednocześnie dzieli przedsiębiorców na dwie grupy - tych, którzy mają ustawowy obowiązek wzięcia udziału w pozasądowym rozwiązaniu sporu oraz tych, którzy jedynie mogą wziąć udział w takim postępowaniu.

Niezależnie jednak od zakwalifikowania przedsiębiorcy do poszczególnej grupy, ustawa nakłada na niego pewien zakres obowiązków, które muszą być wykonywane. Istotnym jest, że po wejściu w życie nowych przepisów przedsiębiorcy, którzy wyrazili zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporu lub ci, którzy są do tego zobowiązani ustawowo, muszą poinformować o tym konsumenta. Taka informacja powinna szczegółowo wskazywać podmiot uprawniony, który będzie właściwy do rozstrzygania powstałego sporu. Obowiązek informacyjny obejmuje również wskazanie na stronie internetowej przedsiębiorcy oraz w ogólnych warunkach umów nazwy podmiotu do którego może się zwrócić konsument, w razie powstania sporu. Informacja ta powinna obejmować co najmniej adres strony internetowej podmiotu powołanego do rozstrzygnięcia sporu, a także musi być zrozumiała i łatwo dostępna.

Obowiązki informacyjne nałożone na przedsiębiorców dotykają również postępowania reklamacyjnego. W wypadku braku pozytywnego rozpoznania złożonej reklamacji, przedsiębiorca będzie miał obowiązek przekazania konsumentowi, na papierze lub innym trwałym nośniku (może to być płyta CD, pamięć przenośna USB), informacji o podmiocie uprawnionym do rozwiązania sporu w trybie nowej ustawy oraz o tym czy zamierza wziąć udział w takim pozasądowym postępowaniu. Brak wyraźnego oświadczenia przedsiębiorcy oznaczać będzie wyrażanie zgody.

Co istotne, obowiązki informacyjne przedsiębiorców nie zależą od rodzaju prowadzonej działalności. Jeśli jednak przedsiębiorca prowadzi działalność przez Internet, wówczas na swojej stronie internetowej, w sposób czytelny dla konsumenta, powinien podać łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution). Jest to witryna za pomocą której można złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet oraz znaleźć podmiot, który zajmie się rozwiązaniem sporu.

Należy jednak pamiętać, że wynik postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich nie blokuje dostępu stronom do rozpatrzenia sprawy przed sądem powszechnym.

W toku pozasądowego postępowania strony będą mogły korzystać z pomocy osób trzecich, niekoniecznie będącymi adwokatami bądź radcami prawnymi.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: