MENU

‹ Aktualności

Krótszy termin przedawnienia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
07.10.2016

W przypadku osoby, która pobrała nienależne świadczenie, decyzja zobowiązująca do jego zwrotu nie będzie mogła być wydana później niż w ciągu 5 lat od ostatniego dnia okresu, za który je pobrano.

W dotychczasowym stanie prawnym przepisy ustanawiały jedynie okres, za który organ rentowy mógł żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od osoby, która to świadczenie pobrała, tj. 3 lata wstecz od ostatniej wypłaty (pobrania) świadczenia. Przepisy nie przewidywały jednak okresu, po upływie którego Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ma możliwości żądania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. 

Co prawda, zgodnie z art. 84 ust. 7 ustawy systemowej, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, niemniej bieg powyższego terminu rozpoczyna się dopiero od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej te należności. W konsekwencji organ rentowy nie jest ograniczony jakimkolwiek terminem do wydania decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Nowelizacja obejmuje świadczenia przysługujące na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także świadczenia pieniężne inne niż z ubezpieczeń społecznych, wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na mocy odrębnych przepisów.

Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy organ rentowy nie wyda osobie, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, decyzji ustalającej kwoty nienależnie pobranych przez nią świadczeń oraz kwot odsetek i kosztów upomnienia, jeżeli od ostatniego dnia okresu, za który je pobrano, upłynęło 5 lat. Postępowania wszczęte i niezakończone decyzją w powyższych sprawach będą umarzane. 

Nowy 5-letni termin przedawnienia będzie miał również zastosowanie do rozpoznania odwołań od decyzji ustalających kwoty nienależnie pobranych świadczeń oraz kwot odsetek i kosztów upomnienia, wniesionych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: