MENU

‹ Aktualności

Samozatrudnieni i zleceniobiorcy stworzą w firmie związki zawodowe
12.08.2016

Nowelizacja, realizując wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r., rozszerza krąg osób uprawnionych do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Takie prawo przysługiwać ma również osobom wykonującym pracę zarobkową. Oznacza to zatem otwarcie drogi do funkcjonowania związków zawodowych zleceniobiorców czy samozatrudnionych.

Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługiwać mają organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących pracownikami lub osobami wykonującymi pracę zarobkową.
Nie-pracownicy będą mogli wstąpić do związku pod warunkiem, że świadczą pracę przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz pracodawcy objętego działaniem związku, jeżeli w okresie ostatnich 6 miesięcy przysługiwać im będzie od tego pracodawcy przeciętnie co najmniej 50% wynagrodzenia, które otrzymują za wykonywanie pracy zarobkowej ogółem.

Powyższe oznacza zatem, że w firmie nie zatrudniającej pracowników, współpracownicy zatrudnieni w oparciu o umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług spełniający powyższe warunki, będą uprawnieni do założenia organizacji związkowej.

Firma, zatrudniająca chronionego członka związku nie będącego pracownikiem, nie będzie miała prawa bez zgody zarządu związku wypowiedzieć ani rozwiązać jego stosunku prawnego. Jeśli firma zwolni takiego związkowca, musi liczyć się z obowiązkiem zapłaty na jego rzecz rekompensaty w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia przysługującego związkowcowi
w trakcie zatrudnienia.

Jeżeli wynagrodzenie chronionego związkowca nie jest wypłacane co miesiąc, rekompensata wynosić będzie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim. Jednocześnie związkowiec nie-pracownik będzie miał prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość rekompensaty.

W świetle proponowanych zmian, uwidacznia się wyraźna dysproporcja pomiędzy uwzględnionymi postulatami związków zawodowych i pracodawców. W praktyce projekt ustawy uwzględnia większość postulatów strony związkowej i tylko niektóre propozycje pracodawców.

Zgodnie z wnioskami tych ostatnich, projekt nie przewiduje uprawnienia osób wykonujących pracę zarobkową do zwolnienia na czas dokonania doraźnych obowiązków związkowych. Proponuje się ponadto podwyższenie progów reprezentatywności związków z 10% do 12% pracowników firmy oraz z 7% do 8% pracowników firmy w przypadku organizacji zrzeszonej w reprezentatywnej centrali związkowej. Za korzystne uznać należy uregulowanie skudów zaniechania przez związki informowania o liczbie swoich członków. Projektodawca proponuje aby do czasu przesłania informacji organizacji nie przysługiwały uprawnienia organizacji związkowej.

Projekt ustawy został skierowany do konsultacji społecznych.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: