MENU

‹ Aktualności

Od dziś nowe rozporządzenie w sprawie dokumentów
28.07.2016

Projekt znany był od kilku tygodni. Nic jednak nie wskazywało, że rozporządzenie zacznie obowiązywać w tym samym dniu co znowelizowana ustawa. Wprowadza ono nowe rozwiązania i nowe obowiązki dla wykonawców.

Najważniejsze zmiany w ocenie Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI to:

  • skrócony okres ważności informacji z banku – będzie ona ważna tylko przez 1 miesiąc (obecnie 3 miesiące),
  • zamawiający będą mogli żądać przedstawienia wykazów robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych w okresie dłuższym niż odpowiednio 5 albo 3 lata (jak było dotychczas),
  • dużo zmienia się w zakresie dokumentów, których można będzie wymagać od podwykonawców lub podmiotów trzecich. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, wykonawca będzie musiał przedstawić wszystkie dokumenty formalne podmiotu m.in. informacje z Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS czy odpis z KRS,
  • w razie powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, zamawiający będzie miał prawo żądania przedstawienia tych dokumentów także od podwykonawcy. 

Pierwsza analiza nowego rozporządzenia pokazuje, że jest to kolejny wyłom od podstawowych zasad rzekomo przyświecających wprowadzanej nowelizacji: przyspieszenia postępowania, elektronizacji i zmniejszenia ilości dokumentów, które trzeba będzie składać w postępowaniu.

Nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy stosuje się do nowych postępowań, wszczętych od dnia dzisiejszego. Zatem nowe prawo obowiązuje praktycznie bez jakiegokolwiek vacatio legis. Cały rynek będzie się zatem uczył nowych przepisów „w boju”…

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: