MENU

‹ Aktualności

LEGAL FLASH: Nowy model kontroli wzorców umownych
10.05.2016

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia wydał precedensowy wyrok w sprawie z powództwa kredytobiorcy, który zaciągnął kredyt we frankach szwajcarskich przeciwko mBank. Frankowicz dochodził ustalenia, że postanowienie umowne dotyczące waloryzacji kredytu i regulujące sposób naliczania rat było niezgodne z prawem, a w konsekwencji dochodził zwrotu od banku nieprawnie pobranych kwot. Sąd przychylił się do stanowiska frankowicza i zasądził na jego rzecz kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ratami pobranymi od kredytu waloryzowanego do franka szwajcarskiego, a ratami, które powód płaciłby od kredytu w złotówkach. Jest to pierwsze tego typu korzystne rozstrzygnięcie dla kredytobiorcy.

W związku z tym, że w ostatnim czasie coraz głośniej mówi się o klauzulach abuzywnych, pragniemy przypomnieć, że z dniem 17 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza nowy model kontroli postanowień we wzorcach umownych. Nowe przepisy przyznają Prezesowi UOKiK szerokie kompetencje w zakresie kontroli postanowień umownych, co zdaniem projektodawców ustawy wynika z potrzeby  wdrożenia lepszego systemu ochrony konsumentów, zwłaszcza na rynku usług finansowych, a także konieczności poprawy systemu eliminowania niedozwolonych postanowień z wzorców umów.

Nowelizacja przyznaje Prezesowi UOKiK uprawnienia do rozstrzygania, czy postanowienia zawarte we wzorcach umownych są abuzywne, a w konsekwencji do wydawania decyzji administracyjnych o uznaniu postanowień za niedozwolone postanowienia umowne i zakazaniu ich stosowania. Prezes UOKiK będzie wydawał decyzje po przeprowadzeniu postępowania. Termin, w którym postępowanie w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone powinno być zakończone wynosi 4 miesiące, natomiast w sprawie szczególnie skomplikowanej – 5 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Nowe przepisy przyznają Prezesowi UOKiK możliwość nadawania decyzjom w całości lub w części rygor natychmiastowej wykonalności, o ile będzie tego wymagał ważny interes konsumentów. Ponadto Prezes UOKiK będzie mógł nakazać publikację decyzji w całości bądź w części, z zaznaczeniem, czy decyzja ta jest prawomocna. Decyzja będzie publikowana na koszt przedsiębiorcy.

Prawomocna decyzja o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone będzie miała skutek jedynie wobec przedsiębiorcy, odnośnie którego  stwierdzono stosowanie niedozwolonego postanowienia umownego oraz wobec wszystkich konsumentów, którzy zawarli z nim umowę na podstawie wzorca wskazanego w decyzji.

Więcej informacji na temat zmian w Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów znajdą Państwo na portalu beinsured.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: