MENU

‹ Aktualności

LEGAL FLASH: Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dot. badania adekwatności produktu i systemu zarządzania produktem
23.03.2016

W dniu 22 marca 2016 r. KNF jednogłośnie wydała rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące:

  • badania adekwatności produktu,
  • systemu zarządzania produktem.

Zgodnie z treścią komunikatu opublikowanego na stronach KNF, rekomendacje dotyczące badania adekwatności produktu określają sposób, w jaki zakład ubezpieczeń powinien badać adekwatność produktu o charakterze inwestycyjnym do potrzeb i możliwości klienta. Rekomendacje są odpowiedzią na nieprawidłowości związane z dystrybucją tych produktów cechujących się złożonością i dużym stopniem skomplikowania. Uwzględniają także fakt, że produkty te są tak skonstruowane, że nie gwarantują ochrony ulokowanego kapitału i osiągnięcia zysku, a brak wystarczającej polityki informacyjnej ze strony zakładu ubezpieczeń i występującego w jego imieniu pośrednika ubezpieczeniowego powoduje, że klienci nie zawsze są świadomi ryzyka inwestycyjnego wyrażającego się w możliwości osiągnięcia zysków mniejszych niż zakładane, a nawet utraty części lub całości zainwestowanych środków pieniężnych. Zdarza się, że oferowane produkty nie są dostosowane do potrzeb i możliwości klientów, co wpływa utratę zaufania wobec zakładów ubezpieczeń.

Rekomendacje będą także pomocne przy wdrażaniu przez zakłady ubezpieczeń regulacji zawartych w art. 21 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie minimalnego zakresu danych zamieszczanych w ankiecie dotyczącej potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego. Powyższe regulacje nakładają na zakład ubezpieczeń obowiązek zaoferowania ubezpieczenia odpowiedniego do potrzeb ubezpieczającego, z uwzględnieniem jego wiedzy, doświadczenia i sytuacji finansowej, lecz z uwagi na wielość możliwych metod, nie określają, w jaki sposób zakład ubezpieczeń ma zbadać te potrzeby i możliwości. Rekomendacje KNF będą stanowiły wskazówkę dla zakładów ubezpieczeń, w jaki sposób mają badać możliwości i potrzeby klientów.

Z kolei efektywny system zarządzania produktem, obejmujący pełny cykl życia produktu, tj. od momentu jego projektowania po moment wycofania produktu z rynku oraz wywiązania się zakładu ubezpieczeń z umownych zobowiązań, ma wpływ nie tylko na wyniki finansowe i wypłacalność zakładu ubezpieczeń, ale także na jakość relacji z klientami, co w konsekwencji przekłada się na zaufanie nie tylko do samego zakładu, ale do całego rynku finansowego. Rekomendacje dotyczące systemu zarządzania produktem stanowią ramy dla prawidłowej organizacji systemu zarządzania produktem oraz identyfikacji, pomiaru, monitorowania, zarządzania i raportowania ryzyk związanych z tym procesem.

Komisja oczekuje, że zakłady ubezpieczeń zastosują się do rekomendacji do dnia 1 lipca 2016 r. albo, stosownie do art. 365 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, poinformują KNF, w jaki sposób zamierzają osiągnąć cele, dla realizacji których KNF wydała rekomendacje. Już wkrótce szczegółową analizę treści rekomendacji zaprezentujemy w dzienniku beinsured i na stronach portalu beinsured.

Rekomendacje dot. badania adekwatności produktu i systemu zarządzania produktem dostępne
są na stronie KNF.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: p.czublun@cztr.pl

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: