MENU

‹ Aktualności

Konsultacje KE w sprawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
20.08.2015

Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych przewiduje stworzenie formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, obowiązującego we wszystkich państwach UE. Ma on przybrać formę oświadczenia wykonawcy, potwierdzającego, że nie podlega on wykluczeniu i spełnia ustalone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. W tym w szczególności obiektywne kryteria mające na celu ograniczenie liczby wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu. Prawo do żądania dodatkowych dokumentów będzie zamawiającemu przysługiwało wyłącznie wobec wykonawcy, którego oferta została w postępowaniu wybrana jako najkorzystniejsza, chyba że okazanie niektórych lub wszystkich dokumentów potwierdzających spełnianie warunków będzie niezbędne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania. W takim wypadku zamawiający będzie mógł zażądać ww. dokumentów na każdym etapie postępowania.

 

Zachęcamy Państwa do zgłaszania uwag do załączonego projektu w terminie do dnia 15 września br. na adres poczty elektronicznej konsultacje@uzp.gov.pl

 

Link do rozporządzenia Komisji Europejskiej w tej sprawie znajdą Państwo tutaj: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;3289

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: