MENU

‹ Aktualności

Nowelizacja kodeksu pracy podpisana przez Prezydenta
06.08.2015

Nowelizacja przewiduje maksymalny 33-miesięczny okres na który przedsiębiorcy będą mogli zawierać umowy terminowe. 

Zrezygnowano ze wskazania miesięcznego terminu, po upływie którego pracodawca mógł od początku zliczać ilość umów zawartych z pracownikiem. Okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie kilku takich umów zawartych pomiędzy tymi samymi stronami, nie będzie mógł przekroczyć 33 miesięcy. Jednocześnie całkowita liczba umów terminowych nie będzie mogła przekroczyć trzech - po przekroczeniu tej liczby (z pierwszym dniem po upływie 33 miesięcy zatrudnienia lub z czwartą umową) umowa pracownika będzie uważana za zawartą na czas nieokreślony. Jeśli w trakcie trwania umowy terminowej strony zdecydują się przedłużyć jej obowiązywanie, od dnia następnego po dniu w którym umowa „pierwotnie” miała się rozwiązać, przyjmuje się fikcję zawarcia kolejnej umowy na czas określony. 

Nowelizacja przewiduje jednak kilka wyjątków od powyższej reguły. 

Regulacji dotyczącej ww. limitów nie stosuje się do umów na czas określony zawartych: w celu zastępstwa pracownika, w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, w celu wykonywania pracy przez okres kadencji. Automatyzmu nie stosuje się również w przypadku, gdy przedsiębiorca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, gdy zawarcie takich umów służy zaspokojeniu rzeczywistego zapotrzebowania o charakterze okresowym i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia danej umowy. 

Skorzystanie z możliwości zatrudnienia terminowego powyżej wskazanych limitów wiązać się będzie z koniecznością poinformowania przez pracodawców okręgowego inspektora pracy PIP w formie pisemnej i elektronicznej o zawarciu i przyczynach zawarcia takiej umowy. Takie powiadomienie pracodawca będzie zobowiązany złożyć w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

Zawarcie umowy na czas określony przekraczającej powyższe limity wymagać będzie wskazania w umowie celu jej zawarcia lub okoliczności poprzez zamieszczenie informacji o przyczynach obiektywnie uzasadniających taką umowę. 

Zawarcie umowy na czas określony w dalszym ciągu będzie mogło zostać poprzedzone okresem próbnym o maksymalnej długości 3 miesięcy. Ustawodawca przewidział jednak możliwość ponownego zawarcia umowy na okres próby pomiędzy tymi samymi stronami. Będzie to możliwe w przypadku zatrudnienia tego samego pracownika do wykonywania innej pracy bądź do wykonywania tego samego rodzaju pracy w sytuacji upływu co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania poprzedniej umowy. Ze wskazanego powyższej wyjątku pracodawcy będą mogli skorzystać jednak tylko raz. 

Umowy o pracę na czas określony będzie można rozwiązać za wypowiedzeniem bez względu na czas, na jaki zostały zawarte. Okres wypowiedzenia zaś będzie analogiczny jak dla umów o pracę na czas nieokreślony tj. od 2 tygodni do 3 miesięcy, w zależności od długości stażu pracy. 

Ustawodawca uregulował ponadto praktykę zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy poprzez umożliwienie pracodawcy jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia. 

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: