MENU

‹ Aktualności

Waloryzacja cen możliwa dzięki nowelizacji ustawy PZP
30.06.2015

Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w przypadku umów zawartych przed wejściem w życie ostatniej nowelizacji, wprowadzających obowiązek zamieszczania w umowach klauzul waloryzacyjnych jest możliwa, ale wyłącznie po spełnieniu dodatkowych warunków. Po pierwsze, umowa musi być zawarta, na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Po drugie, zmiana jest możliwa wyłącznie jeśli zainteresowana zmianą strona zwróci się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w tej sprawie. I po trzecie, wniosek o takie negocjacje musi być wystosowany w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących zmian, które wpływają na potrzebę waloryzacji.

 

Odnośnie zmian umów zawartych po wejściu w życie ostatniej nowelizacji w ogóle nie określono terminu ewentualnej waloryzacji wynagrodzenia, czy też rozpoczęcia ewentualnych rozmów stron na ten temat.

 

Przepis umożliwiający prowadzenie negocjacji był więc praktycznie niewykorzystywany z uwagi na brak jednoznacznie określonego terminu, w którym można byłoby je rozpocząć. Najnowsza nowela zmienia ten stan. Strony będą mogły podejmować negocjacje niezwłocznie, a dopiero ich skutki będą wchodzić w życie wraz z przepisami zmieniającymi wysokość obciążeń związanych ze zmianą stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnego lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.


Dodatkowo, najnowsza zmiana przepisów ma również umożliwić wykonawcom, których koszty realizacji zamówień znacznie wzrosły na skutek składkowania umów zleceń na szybsze rozwiązywanie umów z zamawiającymi.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: