MENU

Specjalizacje

Ubezpieczenia
Instytucje finansowe
Zamówienia publiczne
Prawo pracy
Prawo procesowe
Prawo spółek
Prawo nowych technologii i prawo gospodarczego
‹ Specializacje
Ubezpieczenia

Prawo ubezpieczeniowe to jedna z wiodących praktyk w działalności Kancelarii. Tym obszarem zarządza r. pr. Piotr Czublun, który od ponad 20 lat związany jest z rynkiem ubezpieczeniowym (początkowo jako prawnik wewnętrzny a od 2005 roku jako zewnętrzny doradca). Doświadczenia Kancelarii obejmują praktycznie całe spektrum działalności zakładu ubezpieczeń.

Praktyka Prawa Ubezpieczeniowego w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI wyróżniona została w prestiżowym rankingu Legal 500 EMEA (2018, 2019) oraz w Rankingu Kancelarii Prawniczych 2018 dziennika Rzeczpospolita.

 

Szef praktyki

Piotr Czublun
radca prawny, senior partner

+48 501 699 636

pełny profil ›
Wybrane doświadczenia Kancelarii w tym zakresie:

Zagadnienia korporacyjne

 • tworzenie zakładu ubezpieczeń oraz zakładanie oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń
 • transgraniczne połączenie zakładów ubezpieczeń (pierwsze na polskim rynku)

 

OWU

 • tworzenie OWU (życiowe i majątkowe - każda grupa ryzyk)
 • ocena zgodności OWU z przepisami "konsumenckimi" i innymi przepisami prawa

 

Umowy dystrybucyjne

 • tworzenie umów dystrybucyjnych (umowy pomiędzy ubezpieczycielami i "właścicielami" baz danych lub zarządzającymi dużymi sieciami dystrybucji)
 • tworzenie umów agencyjnych dla różnych modeli sprzedażowych
 • tworzenie umów typu bancassurance

 

Zagadnienia regulacyjne

 • opiniowanie legalności wprowadzania poszczególnych produktów ubezpieczeniowych na rynek
 • ocena zgodności procedur opracowywanych przez zakład ubezpieczeń z wymogami Solvency II
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów wewnętrznych w zakładzie ubezpieczeń

 

Reprezentacja klientów

 • reprezentacja zakładów ubezpieczeń przed UOKiK oraz przed SOKiK w sprawach dotyczących klauzul abuzywnych oraz postępowań związanych z zarzutami stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
 • reprezentacja klientów w postępowaniach przed KNF i innymi regulatorami
 • reprezentacja zakładów ubezpieczeń w sporach z pośrednikami ubezpieczeniowymi

 

Inne

 • opracowywanie modelu dystrybucji produktów finansowych w tzw. systemie direct
 • tworzenie kompletnej dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych w zakładzie ubezpieczeń
 • praca nad rozwiązaniami prawnymi w obszarze dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych
Szef praktyki

Piotr Czublun
radca prawny, senior partner

+48 501 699 636

pełny profil ›
Instytucje finansowe

Jedną z wiodących praktyk Kancelarii jest obsługa firm sektora usług finansowych (banki, TFI, firmy pożyczkowe, firmy leasingowe).

Szef praktyki

Piotr Czublun
radca prawny, senior partner

+48 501 699 636

pełny profil ›
Wybrane doświadczenia Kancelarii w tym zakresie:

Dokumentacja Instytucji Finansowych

 • przygotowywanie i weryfikacja standardowych wzorów umów, regulaminów i innych procedur dla konsumentów i klientów instytucjonalnych
 • doradztwo w zakresie minimalizowania ryzyk prawnych związanych z potencjalnym naruszeniem przepisów konsumenckich przy wdrażaniu nowych produktów finansowych


Umowy outsourcingowe

 • przygotowywanie umów outsourcingowych i ich weryfikacja pod kątem zgodności z wymaganiami prawa


Prawo korporacyjne

 • korporacyjna obsługa przedsiębiorców (zakładanie spółek, obsługa walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników, zmiany w organach spółek, przekształcenia itp.)
 • zaskarżanie uchwał zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy
 • doradztwo i prowadzenie postępowań sądowych związanych z odpowiedzialnością członków zarządów spółek z o.o. wobec wierzycieli spółek
 • doradztwo i prowadzenie postępowań sądowych związanych ze sporami między wspólnikami spółek
 • doradztwo i prowadzenie postępowań sądowych związanych ze sporami na tle działalności spółek


Inne

 • doradztwo z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • przygotowywanie kompletnej dokumentacji w zakresie danych osobowych (przygotowanie dokumentacji wewnętrznej, klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych, zgłaszanie zbiorów danych do GIODO)
 • opracowywanie opinii prawnych dotyczących problemów pojawiających się w praktyce działalności instytucji finansowych, w tym dotyczących oceny modeli sprzedaży produktów finansowych
Szef praktyki

Piotr Czublun
radca prawny, senior partner

+48 501 699 636

pełny profil ›
Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne to jeden z głównych obszarów działalności Kancelarii. Partnerem odpowiedzialnym za tę praktykę jest r. pr. Piotr Trębicki, który od ponad 15 lat doradza on zarówno dostawcom usług, jak i zamawiającym przy projektach regulowanych przepisami prawa zamówień publicznych.

Praktyka Zamówień Publicznych w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI wyróżniona została w prestiżowych rankingach: Legal 500 EMEA (2019)Chambers Europe (2017-2019)Ranking Kancelarii Prawniczych (2018, 2019) dziennika Rzeczpospolita.

Szef praktyki

Piotr Trębicki
radca prawny, senior partner

+48 601 745 987

pełny profil ›
Wybrane doświadczenia Kancelarii w tym zakresie:
 • opinie prawne w zakresie interpretacji znaczenia i skutków postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń itp.

 • pomoc w redagowaniu korespondencji z zamawiającymi

 • pomoc w redagowaniu poprawnych zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • pomoc w negocjacjach z kontrahentami, opinie prawne w sprawach spornych

 • analiza ofert Klientów oraz badanie poprawności ofert konkurentów

 • przygotowywanie odwołań do KIO

 • przygotowywanie przystąpień do postępowań odwoławczych przed KIO

 • przygotowywanie skarg do sądu okręgowego na orzeczenia KIO

 • optymalizacja struktur transakcji kapitałowych z udziałem elementu zamówień publicznych

 • doradztwo w procesach reorganizacji podmiotów i grup kapitałowych z udziałem elementu zamówień publicznych (zamówienia w grupie kapitałowej, eliminowanie ryzyka utraty własnych zamówień w grupie itp.)

 • optymalizacja procesów udzielania, zamówień publicznych przez Klienta

 • optymalizacja procesów uzyskiwania zamówień publicznych przez Klienta

Szef praktyki

Piotr Trębicki
radca prawny, senior partner

+48 601 745 987

pełny profil ›
Prawo pracy

Znaczący obszar doświadczeń Kancelarii to doradztwo związane z zagadnieniami z zakresu prawa pracy. Za ten obszar odpowiada w Kancelarii adw. Magdalena Sudoł.

Praktyka Prawa Pracy w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI wyróżniona została w prestiżowym rankingu Chambers Europe (2018, 2019).

Szef praktyki

Magdalena Sudoł
adwokat, szef praktyki prawa pracy

+48 22 826 08 58

pełny profil ›
Wybrane doświadczenia Kancelarii w tym zakresie:
 • doradztwo w sprawach dotyczących zbiorowych stosunków pracy, w tym układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych zawieranych pomiędzy pracodawcami (ich aktualnymi i przyszłymi właścicielami) a związkami zawodowymi
 • weryfikacja oraz opracowywanie projektów układów zbiorowych, regulaminów pracy i wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, premiowania
 • doradztwo transakcyjne obejmujące wsparcie przy procesach przejęcia personelu, restrukturyzacji i reintegracji zespołów pracowniczych oraz outsourcingu pracowników, w tym zwolnień grupowych
 • doradztwo przy przejściu całości czy części zakładu pracy
 • doradztwo w zakresie działalności agencji zatrudnienia i pracy tymczasowej
 • negocjacje z przedstawicielami pracowników, w tym reprezentowanie pracodawcy w sporach zbiorowych i negocjacjach ze związkami zawodowymi
 • kompleksowa pomoc prawną w zakresie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
 • doradztwo w sprawach indywidualnych stosunków pracy, obejmujące opracowywanie dokumentacji pracowniczej związanej z przebiegiem zatrudnienia
 • kompleksowa pomoc prawna przy rozwiązywaniu stosunków pracy za wypowiedzeniem, w trybie dyscyplinarnym, a także za porozumieniem stron
 • doradztwo dotyczące wszelkich form dyskryminacji, a także mobbingu
 • reprezentowanie klienta w sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji, na terenie całego kraju i negocjacje ugodowe w sprawach prawa pracy
 • kompleksowe doradztwo w sprawach związanych z zatrudnianiem menedżerów, obejmujące w szczególności przygotowanie kontraktów menedżerskich
 • doradztwo w zakresie monitoringu pracowników i ochrony prywatności pracowników
 • doradztwo dotyczące umów o zakazie konkurencji w trakcie zatrudnienia oraz po jego ustaniu
 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w zatrudnieniu
 • doradztwo w zakresie imigracji biznesowej, w szczególności legalizacja prawa pracy i pobytu cudzoziemców zatrudnionych w Polsce
Szef praktyki

Magdalena Sudoł
adwokat, szef praktyki prawa pracy

+48 22 826 08 58

pełny profil ›
Prawo procesowe

Doświadczenia Kancelarii w obszarze prawa procesowego, to doradztwo zarówno po stronie powodów, jak i pozwanych, praktycznie przed każdym rodzajem sądów w Polsce, włączając w to Krajową Izbę Gospodarczą oraz sądy arbitrażowe. Za ten obszar w działalności Kancelarii odpowiada r.pr. Piotr Trębicki.

Szef praktyki

Wojciech Kośla
adwokat, partner

+48 22 826 08 58

pełny profil ›
Wybrane doświadczenia Kancelarii w tym zakresie:
 • porady prawne, przygotowywanie informacji i opinii prawnych dotyczących zleconych spraw, które mogą zostać poddane rozstrzygnięciu właściwych instytucji

 • przygotowywanie pozwów, pism procesowych oraz opinii prawnych w sprawach cywilnych i gospodarczych

 • udział w postępowaniach mediacyjnych i arbitrażowych

 • reprezentacja w procesach cywilnych przed sądami powszechnymi, sądami polubownymi oraz Sądem Najwyższym

 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych

 • reprezentacja instytucji finansowych przed Prezesem UOKiK oraz przed SOKiK w postępowaniach dotyczących stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz o uznanie stosowanych klauzul umownych za niedozwolone

 • reprezentacja instytucji finansowych w negocjacjach i postępowaniach mediacyjnych przed Prezesem UOKiK

 • reprezentacja klientów w postępowaniach przed KNF i innymi regulatorami

Szef praktyki

Wojciech Kośla
adwokat, partner

+48 22 826 08 58

pełny profil ›
Prawo spółek

Doświadczenie Kancelarii w obszarze prawa spółek obejmuje kompleksowe doradztwo w zakresie tworzenia i bieżącego prowadzenia spółek handlowych. Obsługujemy podmioty zarówno z kapitałem polskim jak też zagranicznym, oferując usługi na najwyższym poziomie, obejmujące wszystkie etapy prowadzenia spraw korporacyjnych, począwszy od doradztwa odnośnie wyboru optymalnej formy prawnej planowanej spółki, poprzez przygotowywanie odpowiednich dokumentów, zapewnienie obsługi notarialnej, na zgłoszeniu do właściwych rejestrów (KRS, ZUS, US, PIP) kończąc. Za praktykę prawa spółek w działalności Kancelarii odpowiada r. pr. Piotr Trębicki.

Szef praktyki

Piotr Trębicki
radca prawny, senior partner

+48 601 745 987

pełny profil ›
Wybrane doświadczenia Kancelarii w tym zakresie:
 • korporacyjna obsługa przedsiębiorców (zakładanie spółek, obsługa walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników itp.)

 • przygotowanie i negocjacje umów (umów spółek, umów inwestycyjnych pomiędzy wspólnikami itp.)

 • przygotowywanie regulaminów wewnętrznych 

 • zaskarżanie uchwał zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy

 • doradztwo i prowadzenie postępowań sądowych związanych z odpowiedzialnością członków zarządów spółek z o.o. wobec wierzycieli spółek

 • doradztwo i prowadzenie postępowań sądowych związanych ze sporami między wspólnikami spółek

 • negocjacje w sporach pomiędzy wspólnikami spółek

 • doradztwo i prowadzenie postępowań sądowych związanych ze sporami na tle działalności spółek

 • sprzedaż udziałów i akcji

 • zmiany podmiotowe w spółkach osobowych (np. zmiana wspólnika spółki jawnej)

 • przekształcanie spółek (np. sp. j. w sp. z o.o., sp. z o.o. w SA)

 • zmiany zasad korporacyjnych w spółkach istniejących

 • likwidacja spółek

 • tworzenie grup holdingowych, w tym z udziałem spółek zagranicznych

 • budowanie struktury kapitałowej pod kątem optymalizacji podatkowej (np. zakładanie spółek komandytowych lub komandytowo-akcyjnych)

 • budowanie struktury kapitałowej pod kątem odpowiedzialności członków zarządu i wspólników (np. roszczeń członków zarządu sp. z o.o.)

Szef praktyki

Piotr Trębicki
radca prawny, senior partner

+48 601 745 987

pełny profil ›
Prawo nowych technologii i prawo gospodarczego

Za praktykę prawa nowych technologii i prawa gospodarczego w Kancelarii odpowiada r. pr. Marta Pasztaleniec. Nasze doświadczenie w tym obszarze obejmuje doradztwo zarówno dla dostawców, jak i dla odbiorców usług informatycznych oraz doradztwo w szeroko rozumianym obrocie gospodarczym.

Szef praktyki

Marta Pasztaleniec
radca prawny

+48 22 826 08 58

pełny profil ›
Wybrane doświadczenia Kancelarii w tym zakresie:
 • tworzenie i opiniowanie umów wdrożeniowych
 • tworzenie i opiniowanie umów outsourcingowych
 • tworzenie i opiniowanie umów utrzymaniowych i SLA
 • tworzenie i opiniowanie umów licencji i umów przenoszących autorskie prawa majątkowe
 • tworzenie i opiniowanie umów o świadczenie usług w chmurze obliczeniowej SaaS, IaaS
 • negocjowanie umów IT zarówno w imieniu dostawcy, jak i odbiorcy usług
 • opracowywanie modelu sprzedaży produktów finansowych przy wykorzystaniu nowych technologii (tzw. sprzedaż na odległość)
 • doradztwo przy projektach związanych z bezpieczeństwem w sieci, ochroną baz danych, ochroną danych osobowych w sieci itp.
 • ochrona znaków towarowych w sieci
 • doradztwo przy rozstrzyganiu sporów związanych z projektami IT
 • tworzenie platform handlu elektronicznego
 • zakładanie działalności gospodarczej, przekształcania jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę cywilną lub spółkę handlową
 • zakładanie spółki cywilnej oraz spółki handlowej, doradztwo w zakresie przekształcania oraz likwidacji spółek oraz realizacja procesów w imieniu klientów (w tym pełne zastępstwo przed sądami rejestrowymi – KRS)
 • obsługa organów podmiotów gospodarczych (m.in. walnego zgromadzenia, zgromadzenia wspólników, zarządu, rady nadzorczej), w tym przygotowywanie uchwał organów spółek
 • przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie  umów w obrocie gospodarczym oraz doradztwo na etapie realizacji umów, w tym rozwiązywanie sporów na etapie przedsądowym oraz dochodzenie należności na rzecz klientów

 

Szef praktyki

Marta Pasztaleniec
radca prawny

+48 22 826 08 58

pełny profil ›
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: